Mentorer & Mentorskap

Varje elev på Svalövs Montessori har en mentor. Mentorns uppgift är att tillsammans med eleven reflektera kring skolarbetet och genom handledning göra eleven medveten om sitt eget lärande. Med ett utvecklat mentorskap får eleven stöd och hjälp för bättre planering av skolarbetet, medveten inlärning, stresshantering och övning i kommunikation samt en ökad självkänsla.Den klassiska mentorn är en klok äldre lärare som delar med sig av sin erfarenhet och kunskap till sin adept. Svalövs Montessori arbetar utifrån att mentor och elev är jämställda i sin relation och där eleven får söka svaren med Montessoritanken som grund, dvs hjälp mig att hjälpa mig själv, istället för att få svaret utifrån. Mentorn hjälper eleven genom att handleda istället för att ge råd. Det mentorn ger är stöd för att sätta upp mål och uppnå målen genom uppmuntran, motivation, utmaningar och nya perspektiv.

Mentorssamtalet är en av byggstenarna för elevernas träning i att planera och sätta upp mål. Eleverna har regelbundna mentorssamtal. I samtalet använder mentorn sig av ett coachande förhållningssätt. Samtalen dokumenteras av eleven enligt en enkel modell i en samtalsbok.

Under terminen har mentorn utvecklingssamtal tillsammans med eleven och föräldrar. Underlag för samtalet fylls i av både eleven och undervisande lärare. Före samtalet tar föräldrarna del av de omdömen som skrivits inför utvecklingssamtalet för att tillsammans med sitt barn förbereda sig inför utvecklingssamtalet. Skolan planerar för utvecklingssamtal som start varje termin men finns det behov kan elev, förälder eller mentor komma överens om att träffas oftare.

En samlad bild

Mentorn har ansvaret att informera föräldrar och lärare om varje elevs studiesituation i samtliga ämnen. Mentorn har vidare ansvaret att informera sig hos övriga lärare om sina elevers studiesituation. I fr högre årskurserna har vi en mer och mer ämnesspecificerad lärarkompetens. Det betyder konkret att mentorn ska vara länken mellan flera lärare och varje elevs föräldrar.

När det fungerar

Mentorn informerar föräldrarna en gång per termin under ett utvecklingssamtal om elevens studiesituation. Utvecklingssamtalet är framåtriktande, med en kort tilbakablick.

När det inte fungerar så bra

Vi lär oss alla olika, och motgångar föder framgång. Det är faktiskt genom våra misslyckanden som vi förbättrar våra idéer och vårt lärande. När vi upprepar sätter sig kunskapen bättre, och framförallt längre. Varje elev har sin egen målsättning, dvs målet kan vara högsta betyg likväl som godkänt. Oavsett mål kan vi ibland råka hamna under vårt eget mål. Då är det mentorn som ansvarar för att hjälpa till att korrigera kursen. När en elev riskerar att inte nå kunskapskraven i ett ämne utarbetas ett åtgärdsprogram. Mentorn ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas tillsammans med elev, vårdnadshavare och skolledning. Mentorn ansvarar även för uppföljning och utvärdering samt korrigering av åtgärdsprogram så att rimliga mål uppnås på kort sikt.