Mentorer & Mentorskap

Varje elev på Svalövs Montessori har en mentor. Mentorns uppgift är att tillsammans med eleven reflektera kring skolarbetet och genom handledning göra eleven medveten om sitt eget lärande. Med ett utvecklat mentorskap får eleven stöd och hjälp för bättre planering av skolarbetet, medveten inlärning, stresshantering och övning i kommunikation samt en ökad självkänsla.Den klassiska mentorn är en klok äldre lärare som delar med sig av sin erfarenhet och kunskap till sin adept. Svalövs Montessori arbetar utifrån att mentor och elev är jämställda i sin relation och där eleven får söka svaren med Montessoritanken som grund, dvs hjälp mig att hjälpa mig själv, istället för att få svaret utifrån. Mentorn hjälper eleven genom att handleda istället för att ge råd. Det mentorn ger är stöd för att sätta upp mål och uppnå målen genom uppmuntran, motivation, utmaningar och nya perspektiv.

Mentorssamtalet är en av byggstenarna för elevernas träning i att planera och sätta upp mål. Eleverna har regelbundna mentorssamtal. I samtalet använder mentorn sig av ett coachande förhållningssätt. Samtalen dokumenteras av eleven enligt en enkel modell i en samtalsbok.

Under terminen har mentorn utvecklingssamtal tillsammans med eleven och föräldrar. Underlag för samtalet fylls i av både eleven och undervisande lärare. Före samtalet tar föräldrarna del av de omdömen som skrivits inför utvecklingssamtalet för att tillsammans med sitt barn förbereda sig inför utvecklingssamtalet. Skolan planerar för utvecklingssamtal som start varje termin men finns det behov kan elev, förälder eller mentor komma överens om att träffas oftare.

En samlad bild

Mentorn har ansvaret att informera föräldrar och lärare om varje elevs studiesituation i samtliga ämnen. Mentorn har vidare ansvaret att informera sig hos övriga lärare om sina elevers studiesituation. I fr högre årskurserna har vi en mer och mer ämnesspecificerad lärarkompetens. Det betyder konkret att mentorn ska vara länken mellan flera lärare och varje elevs föräldrar.

När det fungerar

Mentorn informerar föräldrarna en gång per termin under ett utvecklingssamtal om elevens studiesituation. Utvecklingssamtalet är framåtriktande, med en kort tilbakablick.

När det inte fungerar så bra

Vi lär oss alla olika, och motgångar föder framgång. Det är faktiskt genom våra misslyckanden som vi förbättrar våra idéer och vårt lärande. När vi upprepar sätter sig kunskapen bättre, och framförallt längre. Varje elev har sin egen målsättning, dvs målet kan vara högsta betyg likväl som godkänt. Oavsett mål kan vi ibland råka hamna under vårt eget mål. Då är det mentorn som ansvarar för att hjälpa till att korrigera kursen. När en elev riskerar att inte nå kunskapskraven i ett ämne utarbetas ett åtgärdsprogram. Mentorn ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas tillsammans med elev, vårdnadshavare och skolledning. Mentorn ansvarar även för uppföljning och utvärdering samt korrigering av åtgärdsprogram så att rimliga mål uppnås på kort sikt.

Aktuell info

 1. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 2. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 3. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 4. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 5. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 6. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04

Obligatorisk lovskola 2019

2019-04-05
Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
Alla elever i årskurs 8 eller 9 som riskerar att inte klara betyg för behörighet till nationellt yrkesprogram på gymnasie, omfattas av obligatorisk lovskola.

Det betyder att, utifrån senaste terminsbetyg eller bedömts av lärarna riskera underkänt betyg i något av ämnena Svenska, Matematik eller Engelska, och/eller underkänt i så många ämnen att 8 godkända betyg inte nås.

Lovskoleinformation 2019

Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda. Rekommendationen är att tacka JA till detta.

Studieplan

Eleverna som går lovskolan har individuell studieplan, för att läsa upp de moment inom respektive ämne, som lett till att godkänt betyg inte kunnat utfärdas. När en elev bedöms vara klar kommer prövning ske, och när ditt barn har klarat all prövning sätts betyg. Har ditt barn genom prövning under lovskolan klarat gymnasiebehörighet, är det valfritt att fortsätta i lovskolan. All löpande kommunikation om hur eleven lyckas och möjligheterna att klara betyg sker mellan föräldrar och Eva Malm.

PLATS

Lovskolan bedrivs på storskolan, andra våningen.

SCHEMA

Måndag 15e april - Torsdag 18e april : klockan 09:00-15:00
Tisdag 14e maj : klockan 09:00-15:00
Torsdag 13e juni : klockan 09:00-15:00
Fredag 14e juni : klockan 09:00-14:00
Måndag 17e juni - Onsdag 19e juni : klockan 09:00-15:00

Skolplikt

Har ni tackat JA, så råder 100% skolplikt och elev kan inte få ledigt från Lovskolan. Är ert barn sjukt, ska ni sjukanmäla som vanligt, dvs före kl 08:00 på telefon 0418-404429. Om ert barn skolkar från Lovskolan avslutas Lovskolan direkt.

Sommarjobb

Elever ur årskurs 9 som omfattas av lovskolan är inte berättigade till sommarjobb före de har klarat prövningen. Studier går före sommarjobb.

Betyg och skolavslutningen

För att alla ska behandlas lika på skolavslutningen delar vi ut betygskuvert till alla, men ert barns betygsdokument kommer vara osignerat och preliminär. Ert barn får sitt termins- / slutbetyg postat hem efter lovskolan.

--------------
För ytterligare frågor om lovskolan, kontakta Eva Malm, mail: eva.malm@svalovsmontessori.se

Med vänlig hälsning
Peter Strömblad, VD/Rektor, M.Sc.
Svalövs Montessori Ek.För.