Allt om Onsjöskolan

Undervisningen på Onsjöskolan är såväl åldersintegrerad som åldershomogen, och optimerad efter uppgifternas utformning. Det betyder konkret att några ämnen undervisas enskilt, och merparten av ämnena undervisas i ämnesövergripande teman. I framförallt de högre årskurserna är undervisningen mer ämneshomogen.

Begränsat med plats

Onsjöskolan är inte oändligt stor - men tillräckligt stor. Det betyder att i var årskurs finns det enbart ett fast antal platser. När en årskurs är fulltecknad står man på kölista. Just därför är vårt antagningssystem formaliserad. Först får man antagningsbesked, med två veckors svarstid. När någon tackar nej till platserbjudande sänds besked ut till den som står först som reserv.

Klassindelningar

Klassbegreppen kan ändras från läsår till läsår. Varje klass är begränsad till maximalt 24 elever.
Generellt änvänder vi följande klassbegrepp:

F-2a, F-2b & F-2c: Årskurserna 0, 1 och 2.

3-5a, 3-5b & 3-5c: Årskurserna 3, 4 och 5.

6-7a & 6-7b: Årskurserna 6 och 7.

6-9a & 8-9b: Årskurserna 8 och 9.

Gruppindelningar

Förutom klass- och årskurstillhörighet, delas eleverna in i olika grupperingar. Lokaler och schema skapar olika möjligheter som varierar stort från år till år. Gruppbegrepp som 1-2a och 1-2b kan förekomma, dvs elever i årskurs 1 och klass F-2a tillhör grupp 1-2a. I praktisk-estetiska ämnen delar vi in grupper som exempelvis 4-5:1, 4-5:2, 4-5:3, 7-8:1, 7-8:2 osv. Tack vare de många olika grupperingarna får eleverna många möjligheter till nära kamratskap med elever i olika årskurser och klasser.

Eget ansvar

Vi tränar eleverna aktivt i att ta eget ansvar för sina studier. Varje elev när en inneboende önskan om att få visa vad den kan, att känna sig sedd och med i olika sammanhang. Det händer förstås att elever under sina år i grundskolan har motivationsdippar, både i skolan och med läxor. Läxor är bärare av grundidén att eleverna själva ska ta ansvar för sina studier. Läxorna är ett komplement till djupare inlärning och förståelse, och absolut inte ersättning för eller utökning av studiernas omfattning. Elevernas "undervisningsvecka" i skolan ökar med åldern, från 15 timmar till ca 25 timmars undervisning. Läxomfattningen försöker vi hålla till max 25% av undervisningstiden, dvs ungefär en timme per skoldag om man går i årskurs 6-9. Vi tillämpar fasta läxdagar så långt det är möjligt.

Undervisningsmodell

Maria Montessoris grundtankar genomsyrar hela vår undervisning. Grundsynen är att vi människor utvecklas i olika takt, att vi behöver lära oss på flera olika sätt, och att inlärning sker enklast och bäst om ämnet får upplevas. Det betyder konkret att vi varvar samlingar/föreläsningar med arbetspass. Under arbetspassen är metodval, dvs hur man vill jobba, relativt fritt att välja. Modellen kräver vuxnas aktiva handledning och självdisciplin. Vi lägger därför mycket stor vikt i de tidiga åren, ja redan i förskolan, fokus på att alla behöver göra både sådant man är intresserad av och sådant som man är mindre intresserad av.

Under arbetspassen kan skolarbete utföras där det passar eleven bäst. Vissa elever trivs bäst i miljöer där det är ljud och liv, andra elever trivs bäst där det är tyst. För att alla skall få bästa förutsättningar, har vi såväl tysta rum som öppna klassrum. Det är aldrig tillåtet att störa andra. Beröm förekommer ofta, såväl från klasskamrater som från pedagogerna.

Individuell utvecklingsplan

Svalövs Montessoris utvecklingsplaner tar sin ansats i att vi alla vill bli bättre på något - och att vi i grundskolan inte tävlar i kunskap, annat än mot oss själva. Likt golfens system där proffs och amatörer kan spela mot varandra, har vi ett målbaserat personligt utvecklingssystem för elevernas kunskapsjakt. Från utvecklingssamtal till utvecklingssamtal sätter eleven själv upp sitt nästa samlade kunskapsmål i varje ämne.

Vår skolmiljö

Vi är rädda om vår skolmiljö, eftersom fastigheterna byggdes på 1800-talet och vi finns i parkmiljö. Tillsammans med elever och föräldrar vårdar och förädlar vi miljön vid gemensamma fixardagar. Ibland händer det dock att något skadas, oavsiktligt, avsiktligt eller vid bristande tillsyn. Alla eleverna är försäkrade dygnet runt tack vare Svalövs Kommuns försäkringar om personskada skulle uppstå. Det är dock viktigt att föräldrar har hemförsäkring som täcker eventuellt skadeståndsansvar som uppstår om barn skadar skolans utrustning. Vi tillämpar en "rabattstege" med 100% rabatt för barn i ålder 0-4 år, och fullt skadeståndsansvar gäller från 18-års ålder.

Datanätverk och Teknisk infrastruktur

Fastigheterna är utrustade med WiFi för direktåtkomst till internet. Vi använder Google Apps for Education som plattform för elevers kommunikation och skrivarbeten. Utöver Google Apps, använder vi SchoolSoft som skoldatasystem för hantering av omsorgsabonnemang, personuppgifter, akutnummer, provresultat, undervisningsinformation m.m.

 

Uppdaterad: den 6 december 2012.

Aktuell info

 1. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 2. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 3. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 4. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 5. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 6. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04

Obligatorisk lovskola 2019

2019-04-05
Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
Alla elever i årskurs 8 eller 9 som riskerar att inte klara betyg för behörighet till nationellt yrkesprogram på gymnasie, omfattas av obligatorisk lovskola.

Det betyder att, utifrån senaste terminsbetyg eller bedömts av lärarna riskera underkänt betyg i något av ämnena Svenska, Matematik eller Engelska, och/eller underkänt i så många ämnen att 8 godkända betyg inte nås.

Lovskoleinformation 2019

Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda. Rekommendationen är att tacka JA till detta.

Studieplan

Eleverna som går lovskolan har individuell studieplan, för att läsa upp de moment inom respektive ämne, som lett till att godkänt betyg inte kunnat utfärdas. När en elev bedöms vara klar kommer prövning ske, och när ditt barn har klarat all prövning sätts betyg. Har ditt barn genom prövning under lovskolan klarat gymnasiebehörighet, är det valfritt att fortsätta i lovskolan. All löpande kommunikation om hur eleven lyckas och möjligheterna att klara betyg sker mellan föräldrar och Eva Malm.

PLATS

Lovskolan bedrivs på storskolan, andra våningen.

SCHEMA

Måndag 15e april - Torsdag 18e april : klockan 09:00-15:00
Tisdag 14e maj : klockan 09:00-15:00
Torsdag 13e juni : klockan 09:00-15:00
Fredag 14e juni : klockan 09:00-14:00
Måndag 17e juni - Onsdag 19e juni : klockan 09:00-15:00

Skolplikt

Har ni tackat JA, så råder 100% skolplikt och elev kan inte få ledigt från Lovskolan. Är ert barn sjukt, ska ni sjukanmäla som vanligt, dvs före kl 08:00 på telefon 0418-404429. Om ert barn skolkar från Lovskolan avslutas Lovskolan direkt.

Sommarjobb

Elever ur årskurs 9 som omfattas av lovskolan är inte berättigade till sommarjobb före de har klarat prövningen. Studier går före sommarjobb.

Betyg och skolavslutningen

För att alla ska behandlas lika på skolavslutningen delar vi ut betygskuvert till alla, men ert barns betygsdokument kommer vara osignerat och preliminär. Ert barn får sitt termins- / slutbetyg postat hem efter lovskolan.

--------------
För ytterligare frågor om lovskolan, kontakta Eva Malm, mail: eva.malm@svalovsmontessori.se

Med vänlig hälsning
Peter Strömblad, VD/Rektor, M.Sc.
Svalövs Montessori Ek.För.