Allt om grundskolan

Undervisningen på Onsjöskolan är såväl åldersintegrerad som åldershomogen, och optimerad efter uppgifternas utformning. Det betyder konkret att några ämnen undervisas enskilt, och merparten av ämnena undervisas i ämnesövergripande teman. I framförallt de högre årskurserna är undervisningen mer ämneshomogen.

Begränsat med plats

Onsjöskolan är inte oändligt stor - men tillräckligt stor. Det betyder att i var årskurs finns det enbart ett fast antal platser. När en årskurs är fulltecknad står man på kölista. Just därför är vårt antagningssystem formaliserad. Först får man antagningsbesked, med två veckors svarstid. När någon tackar nej till platserbjudande sänds besked ut till den som står först som reserv.

Klassindelningar

Klassbegreppen kan ändras från läsår till läsår. Varje klass är begränsad till maximalt 24 elever.
Generellt änvänder vi följande klassbegrepp:

F-2a, F-2b & F-2c: Årskurserna 0, 1 och 2.

3-5a, 3-5b & 3-5c: Årskurserna 3, 4 och 5.

6-7a & 6-7b: Årskurserna 6 och 7.

6-9a & 8-9b: Årskurserna 8 och 9.

Gruppindelningar

Förutom klass- och årskurstillhörighet, delas eleverna in i olika grupperingar. Lokaler och schema skapar olika möjligheter som varierar stort från år till år. Gruppbegrepp som 1-2a och 1-2b kan förekomma, dvs elever i årskurs 1 och klass F-2a tillhör grupp 1-2a. I praktisk-estetiska ämnen delar vi in grupper som exempelvis 4-5:1, 4-5:2, 4-5:3, 7-8:1, 7-8:2 osv. Tack vare de många olika grupperingarna får eleverna många möjligheter till nära kamratskap med elever i olika årskurser och klasser.

Eget ansvar

Vi tränar eleverna aktivt i att ta eget ansvar för sina studier. Varje elev när en inneboende önskan om att få visa vad den kan, att känna sig sedd och med i olika sammanhang. Det händer förstås att elever under sina år i grundskolan har motivationsdippar, både i skolan och med läxor. Läxor är bärare av grundidén att eleverna själva ska ta ansvar för sina studier. Läxorna är ett komplement till djupare inlärning och förståelse, och absolut inte ersättning för eller utökning av studiernas omfattning. Elevernas "undervisningsvecka" i skolan ökar med åldern, från 15 timmar till ca 25 timmars undervisning. Läxomfattningen försöker vi hålla till max 25% av undervisningstiden, dvs ungefär en timme per skoldag om man går i årskurs 6-9. Vi tillämpar fasta läxdagar så långt det är möjligt.

Undervisningsmodell

Maria Montessoris grundtankar genomsyrar hela vår undervisning. Grundsynen är att vi människor utvecklas i olika takt, att vi behöver lära oss på flera olika sätt, och att inlärning sker enklast och bäst om ämnet får upplevas. Det betyder konkret att vi varvar samlingar/föreläsningar med arbetspass. Under arbetspassen är metodval, dvs hur man vill jobba, relativt fritt att välja. Modellen kräver vuxnas aktiva handledning och självdisciplin. Vi lägger därför mycket stor vikt i de tidiga åren, ja redan i förskolan, fokus på att alla behöver göra både sådant man är intresserad av och sådant som man är mindre intresserad av.

Under arbetspassen kan skolarbete utföras där det passar eleven bäst. Vissa elever trivs bäst i miljöer där det är ljud och liv, andra elever trivs bäst där det är tyst. För att alla skall få bästa förutsättningar, har vi såväl tysta rum som öppna klassrum. Det är aldrig tillåtet att störa andra. Beröm förekommer ofta, såväl från klasskamrater som från pedagogerna.

Individuell utvecklingsplan

Svalövs Montessoris utvecklingsplaner tar sin ansats i att vi alla vill bli bättre på något - och att vi i grundskolan inte tävlar i kunskap, annat än mot oss själva. Likt golfens system där proffs och amatörer kan spela mot varandra, har vi ett målbaserat personligt utvecklingssystem för elevernas kunskapsjakt. Från utvecklingssamtal till utvecklingssamtal sätter eleven själv upp sitt nästa samlade kunskapsmål i varje ämne.

Vår skolmiljö

Vi är rädda om vår skolmiljö, eftersom fastigheterna byggdes på 1800-talet och vi finns i parkmiljö. Tillsammans med elever och föräldrar vårdar och förädlar vi miljön vid gemensamma fixardagar. Ibland händer det dock att något skadas, oavsiktligt, avsiktligt eller vid bristande tillsyn. Alla eleverna är försäkrade dygnet runt tack vare Svalövs Kommuns försäkringar om personskada skulle uppstå. Det är dock viktigt att föräldrar har hemförsäkring som täcker eventuellt skadeståndsansvar som uppstår om barn skadar skolans utrustning. Vi tillämpar en "rabattstege" med 100% rabatt för barn i ålder 0-4 år, och fullt skadeståndsansvar gäller från 18-års ålder.

Datanätverk och Teknisk infrastruktur

Fastigheterna är utrustade med WiFi för direktåtkomst till internet. Vi använder Google Apps for Education som plattform för elevers kommunikation och skrivarbeten. Utöver Google Apps, använder vi SchoolSoft som skoldatasystem för hantering av omsorgsabonnemang, personuppgifter, akutnummer, provresultat, undervisningsinformation m.m.

 

Mål

Undervisningen är engagerande, temabaserad och ämnesövergripande. Eleverna tycker det är kul att gå i skolan, de uppskattar att alla är sams, att lärarna är duktiga och engagerande.

Läsåret är indelat i fyra läsperioder med mellanliggande plusveckor. Eleverna har själva röstat fram kortare schema, och effektivare studietid. Det och mindre undervisningsgrupper ger oss stora möjligheter att se och lära ut till alla på ett mycket inkluderande sätt.

Under läsåren har eleverna bl.a. besökt stenåldern, haft tea-time på engelskan och byggt miljövänliga stolar av papp. Året innan skapades film om franska revolutionen. Onsjöskolan är nyrenoverad, skolinspektionen berömmer oss och kommunens ungdomsundersökning LUPP ger oss MVG. Resultaten på de nationella proven är bra, och medelbetygen i årskurs 9 är cirka 8 betygssteg bättre än våra grannskolor.

Betyg och bedömning

Kunskapskraven och de nationella kursplanerna bildar ett ramverk för grundskolan. Innanför ramen ska varje enskild skola självt definiera innehållet. På det viset blir varje skola unik och kan behålla sin särart, samtidigt som de nationella målen är relativt entydigt definierade. Varje skola skall dock behandla ämnets centrala innehåll definierat i läroplanen.

Betyg ges höst- och vårtermin i årskurserna 6, 7, 8 och 9. Varje termin (ungefär i början av oktober och mars) hålls utvecklingssamtal, där vårdnadshavarna informeras om elevens kunskapssituation.  Läs mer här ->

Montessoripedagogik i grundskolan

På Svalövs Montessoris fritidshem strävar vi efter att skapa ett varmt, tillåtande och positivt klimat där barnen ska känna sig trygga och bekräftade. Vår målsättning är att utveckla barnens förmåga att själva hantera sin vardag och att ta ansvar för sin fritid.

Skollunch

Lunch serveras på Storskolan. Det är Fridhems Folkhögskola som lagar vår fantastiska skollunch.

Fleskestei med svaerDagens skollunch 2011-04-01: Dansk Flæskesteg med svær, himmelskt god !

Körverksamhet

Tillsammans med Svalövs Kulturskola erbjuds eleverna kostnadsfritt deltagande i Montessorikören. Kören tränar en gång i veckan på Storskolan. Körträningen är efter fritids mellanmål. Anmälan till kören gör du som förälder på forumulär här på hemsidan. Montessorikören framträder exempelvis på skolavslutning och särskilda evenemang som Kulturskolan bjuds in till. Vi är väldigt stolta över att ha en stor och engagerad kör, med två professionella körledare.

Studieverkstad

Under loven planerar vi verksamheten så att de barn som har behov av omsorg får vardags- och miljöbyte i form av särskilda aktiviteter, utflykter och får möjlighet att samverka med vår förskola. Målet är att barnen ska ha en känsla av lov, dvs ledigt från skolan. Barnen får under loven prova på olika sporter, gå på bio/teater/museum, åka till stranden, djurpark, hembygdspark, bada, fiska och mycket mer. Vi är stolta över vår lovverksamhet och upplever att det skapar stor positiv energi till både barn och vuxna.

Exkursioner

Under loven planerar vi verksamheten så att de barn som har behov av omsorg får vardags- och miljöbyte i form av särskilda aktiviteter, utflykter och får möjlighet att samverka med vår förskola. Målet är att barnen ska ha en känsla av lov, dvs ledigt från skolan. Barnen får under loven prova på olika sporter, gå på bio/teater/museum, åka till stranden, djurpark, hembygdspark, bada, fiska och mycket mer. Vi är stolta över vår lovverksamhet och upplever att det skapar stor positiv energi till både barn och vuxna.

Skolbuss

Svalövs Kommun står för busskort, s.k. skolkort, som är ett Jo-Jo kort med legitimation.

Från och med HT-18 hanteras alla busskort av Svalövs Kommun. För frågor därom vänd er till kommunhusets reception som hanterar ansökningar om och lämnar ut busskort. Tappar man bort ett busskort, måste man ansöka om ett nytt, och det gör man hos Svalövs Kommun.

Kommunens tidtabeller gäller för skolskjuts, i kombinaion med regiontrafiken.

Länkar: 

http://www.svalov.se/utbildning--barnomsorg/skolskjuts-grundskolan.html

Individuell utvecklingsplan

Den individuella utvecklingsplanen ska vara ett stöd för elevens lärande. Den ska dels innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling, dels en planering av hur skolan ska arbeta för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de nationella målen samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra och ansvara för. Den skriftliga informationen om elevens skolgång får av karaktären vara betygslik. Den skriftliga information som ska tas in i den individuella utvecklingsplanen, ska vara framåtsyftande och är avsedd att komplettera och förtydliga den muntliga informationen som ges vid utvecklingssamtalet, minst en gång per termin. Elevens utveckling är i fokus under terminen och läraren har kontinuerligt återkommande coachsamtal med eleven.

Vid utvecklingssamtalet ska elevens mentor i den skriftlig individuell utvecklingsplanen

  • ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen
  • sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen

Tillsammans ska mentor, elev och vårdnadshavare diskutera hur elevens fortsatta lärande ska kunna stödjas och stimuleras.

Den individuella utvecklingsplanen ska inte vara ett statiskt instrument som bara ses över en gång per termin, utan den ska revideras när det behövs med hänsyn till elevens skolsituation och studieresultat. Utvecklingsplanen ska vara i fokus för lärarens coachande förhållningssätt både i undervisningssituationen som under mentorssamtalet.

Ansvarig mentor ansvarar för att skapa förutsättningar för att utvecklingssamtalet blir ett trepartssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare som ger ömsesidig information och leder fram till en plan för hur skolan ska främja elevens fortsatta kunskapsutveckling. Därtill ska samtalet leda fram till vad eleven kan ta ansvar för och hur detta kan ske.

Utvecklingssamtalet ska:

  • skapa förutsättningar för att utvecklingssamtalet präglas av respekt och ömsesidigt förtroende mellan parterna,
  • beskriva hur de nationella målen har konkretiserats i undervisningen,
  • informera elev och vårdnadshavare om vilka kunskaper och kunskapskvaliteter som bedöms samt visa på vilka egenskaper/kvalitéer som behöver utvecklas för att nå den både den kortsiktiga — som långsiktiga målbilden.

Rektor beslutar slutgiltigt om utformningen av de skriftliga omdömena om elevens kunskapsutveckling samt om de också ska gälla elevens utveckling i övrigt, dvs. framför allt elevens sociala utveckling.

För Svalövs Montessori år F-2, 3-5 och 6-9 finns en särskild blankett som ska användas vid utvecklingssamtalet. Även under de terminer när betyg utfärdas, (idag år 8 och 9), ska skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling ges. En elev som inte kan ges betyg i ett ämne i årskurs 9 ska få en skriftlig bedömning av sin kunskapsutveckling på ett särskilt utformat dokument.

När utomstående begär att få ta del av en allmän handling har han eller hon rätt att läsa handlingen på stället eller få en kopia av den. Går dokumenten under begreppet "arbetsdokument" utlämnas ingen information. I andra fall och om vissa uppgifter i handlingen omfattas av sekretess ska den som begär ut handlingen få tillgång till de delar av den som inte omfattas av sekretess. Den som bedömer huruvida dokumentet ska lämnas ut är den som har handlingen i sin vård eller annars fått i uppgift att göra denna bedömning. Om handlingen inte kan lämnas ut därför att den omfattas av sekretess ska sökanden upplysas om att det går att få frågan prövad av rektor.

Mentorer & Mentorskap

Varje elev på Svalövs Montessori har en mentor. Mentorns uppgift är att tillsammans med eleven reflektera kring skolarbetet och genom handledning göra eleven medveten om sitt eget lärande. Med ett utvecklat mentorskap får eleven stöd och hjälp för bättre planering av skolarbetet, medveten inlärning, stresshantering och övning i kommunikation samt en ökad självkänsla.Den klassiska mentorn är en klok äldre lärare som delar med sig av sin erfarenhet och kunskap till sin adept. Svalövs Montessori arbetar utifrån att mentor och elev är jämställda i sin relation och där eleven får söka svaren med Montessoritanken som grund, dvs hjälp mig att hjälpa mig själv, istället för att få svaret utifrån. Mentorn hjälper eleven genom att handleda istället för att ge råd. Det mentorn ger är stöd för att sätta upp mål och uppnå målen genom uppmuntran, motivation, utmaningar och nya perspektiv.

Mentorssamtalet är en av byggstenarna för elevernas träning i att planera och sätta upp mål. Eleverna har regelbundna mentorssamtal. I samtalet använder mentorn sig av ett coachande förhållningssätt. Samtalen dokumenteras av eleven enligt en enkel modell i en samtalsbok.

Under terminen har mentorn utvecklingssamtal tillsammans med eleven och föräldrar. Underlag för samtalet fylls i av både eleven och undervisande lärare. Före samtalet tar föräldrarna del av de omdömen som skrivits inför utvecklingssamtalet för att tillsammans med sitt barn förbereda sig inför utvecklingssamtalet. Skolan planerar för utvecklingssamtal som start varje termin men finns det behov kan elev, förälder eller mentor komma överens om att träffas oftare.

En samlad bild

Mentorn har ansvaret att informera föräldrar och lärare om varje elevs studiesituation i samtliga ämnen. Mentorn har vidare ansvaret att informera sig hos övriga lärare om sina elevers studiesituation. I fr högre årskurserna har vi en mer och mer ämnesspecificerad lärarkompetens. Det betyder konkret att mentorn ska vara länken mellan flera lärare och varje elevs föräldrar.

När det fungerar

Mentorn informerar föräldrarna en gång per termin under ett utvecklingssamtal om elevens studiesituation. Utvecklingssamtalet är framåtriktande, med en kort tilbakablick.

När det inte fungerar så bra

Vi lär oss alla olika, och motgångar föder framgång. Det är faktiskt genom våra misslyckanden som vi förbättrar våra idéer och vårt lärande. När vi upprepar sätter sig kunskapen bättre, och framförallt längre. Varje elev har sin egen målsättning, dvs målet kan vara högsta betyg likväl som godkänt. Oavsett mål kan vi ibland råka hamna under vårt eget mål. Då är det mentorn som ansvarar för att hjälpa till att korrigera kursen. När en elev riskerar att inte nå kunskapskraven i ett ämne utarbetas ett åtgärdsprogram. Mentorn ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas tillsammans med elev, vårdnadshavare och skolledning. Mentorn ansvarar även för uppföljning och utvärdering samt korrigering av åtgärdsprogram så att rimliga mål uppnås på kort sikt.