Individuell utvecklingsplan

Den individuella utvecklingsplanen ska vara ett stöd för elevens lärande. Den ska dels innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling, dels en planering av hur skolan ska arbeta för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de nationella målen samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra och ansvara för. Den skriftliga informationen om elevens skolgång får av karaktären vara betygslik. Den skriftliga information som ska tas in i den individuella utvecklingsplanen, ska vara framåtsyftande och är avsedd att komplettera och förtydliga den muntliga informationen som ges vid utvecklingssamtalet, minst en gång per termin. Elevens utveckling är i fokus under terminen och läraren har kontinuerligt återkommande coachsamtal med eleven.

Vid utvecklingssamtalet ska elevens mentor i den skriftlig individuell utvecklingsplanen

 • ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen
 • sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen

Tillsammans ska mentor, elev och vårdnadshavare diskutera hur elevens fortsatta lärande ska kunna stödjas och stimuleras.

Den individuella utvecklingsplanen ska inte vara ett statiskt instrument som bara ses över en gång per termin, utan den ska revideras när det behövs med hänsyn till elevens skolsituation och studieresultat. Utvecklingsplanen ska vara i fokus för lärarens coachande förhållningssätt både i undervisningssituationen som under mentorssamtalet.

Ansvarig mentor ansvarar för att skapa förutsättningar för att utvecklingssamtalet blir ett trepartssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare som ger ömsesidig information och leder fram till en plan för hur skolan ska främja elevens fortsatta kunskapsutveckling. Därtill ska samtalet leda fram till vad eleven kan ta ansvar för och hur detta kan ske.

Utvecklingssamtalet ska:

 • skapa förutsättningar för att utvecklingssamtalet präglas av respekt och ömsesidigt förtroende mellan parterna,
 • beskriva hur de nationella målen har konkretiserats i undervisningen,
 • informera elev och vårdnadshavare om vilka kunskaper och kunskapskvaliteter som bedöms samt visa på vilka egenskaper/kvalitéer som behöver utvecklas för att nå den både den kortsiktiga — som långsiktiga målbilden.

Rektor beslutar slutgiltigt om utformningen av de skriftliga omdömena om elevens kunskapsutveckling samt om de också ska gälla elevens utveckling i övrigt, dvs. framför allt elevens sociala utveckling.

För Svalövs Montessori år F-2, 3-5 och 6-9 finns en särskild blankett som ska användas vid utvecklingssamtalet. Även under de terminer när betyg utfärdas, (idag år 8 och 9), ska skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling ges. En elev som inte kan ges betyg i ett ämne i årskurs 9 ska få en skriftlig bedömning av sin kunskapsutveckling på ett särskilt utformat dokument.

När utomstående begär att få ta del av en allmän handling har han eller hon rätt att läsa handlingen på stället eller få en kopia av den. Går dokumenten under begreppet "arbetsdokument" utlämnas ingen information. I andra fall och om vissa uppgifter i handlingen omfattas av sekretess ska den som begär ut handlingen få tillgång till de delar av den som inte omfattas av sekretess. Den som bedömer huruvida dokumentet ska lämnas ut är den som har handlingen i sin vård eller annars fått i uppgift att göra denna bedömning. Om handlingen inte kan lämnas ut därför att den omfattas av sekretess ska sökanden upplysas om att det går att få frågan prövad av rektor.

Den nya skollagen

En ny skollag SFS 2010:800, börjar tillämpas förste juli 2011. Med den följer att fristående skolos som Svalövs Montessori i större utsträckning än tidigare måste följa de dokumentationskrav som gäller för den nationella skolan. Därav kommer våra dokumentationsrutiner att ses över.

Aktuell info

 1. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 2. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 3. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 4. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 5. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 6. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04

Obligatorisk lovskola 2019

2019-04-05
Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
Alla elever i årskurs 8 eller 9 som riskerar att inte klara betyg för behörighet till nationellt yrkesprogram på gymnasie, omfattas av obligatorisk lovskola.

Det betyder att, utifrån senaste terminsbetyg eller bedömts av lärarna riskera underkänt betyg i något av ämnena Svenska, Matematik eller Engelska, och/eller underkänt i så många ämnen att 8 godkända betyg inte nås.

Lovskoleinformation 2019

Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda. Rekommendationen är att tacka JA till detta.

Studieplan

Eleverna som går lovskolan har individuell studieplan, för att läsa upp de moment inom respektive ämne, som lett till att godkänt betyg inte kunnat utfärdas. När en elev bedöms vara klar kommer prövning ske, och när ditt barn har klarat all prövning sätts betyg. Har ditt barn genom prövning under lovskolan klarat gymnasiebehörighet, är det valfritt att fortsätta i lovskolan. All löpande kommunikation om hur eleven lyckas och möjligheterna att klara betyg sker mellan föräldrar och Eva Malm.

PLATS

Lovskolan bedrivs på storskolan, andra våningen.

SCHEMA

Måndag 15e april - Torsdag 18e april : klockan 09:00-15:00
Tisdag 14e maj : klockan 09:00-15:00
Torsdag 13e juni : klockan 09:00-15:00
Fredag 14e juni : klockan 09:00-14:00
Måndag 17e juni - Onsdag 19e juni : klockan 09:00-15:00

Skolplikt

Har ni tackat JA, så råder 100% skolplikt och elev kan inte få ledigt från Lovskolan. Är ert barn sjukt, ska ni sjukanmäla som vanligt, dvs före kl 08:00 på telefon 0418-404429. Om ert barn skolkar från Lovskolan avslutas Lovskolan direkt.

Sommarjobb

Elever ur årskurs 9 som omfattas av lovskolan är inte berättigade till sommarjobb före de har klarat prövningen. Studier går före sommarjobb.

Betyg och skolavslutningen

För att alla ska behandlas lika på skolavslutningen delar vi ut betygskuvert till alla, men ert barns betygsdokument kommer vara osignerat och preliminär. Ert barn får sitt termins- / slutbetyg postat hem efter lovskolan.

--------------
För ytterligare frågor om lovskolan, kontakta Eva Malm, mail: eva.malm@svalovsmontessori.se

Med vänlig hälsning
Peter Strömblad, VD/Rektor, M.Sc.
Svalövs Montessori Ek.För.