Grundskola F-9

- Välkomna till Svalövs Montessoris nya hemsida. Hittar du inte det du söker, titta på den gamla hemsidan. -

Individuell utvecklingsplan

Den individuella utvecklingsplanen ska vara ett stöd för elevens lärande. Den ska dels innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling, dels en planering av hur skolan ska arbeta för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de nationella målen samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra och ansvara för. Den skriftliga informationen om elevens skolgång får av karaktären vara betygslik. Den skriftliga information som ska tas in i den individuella utvecklingsplanen, ska vara framåtsyftande och är avsedd att komplettera och förtydliga den muntliga informationen som ges vid utvecklingssamtalet, minst en gång per termin. Elevens utveckling är i fokus under terminen och läraren har kontinuerligt återkommande coachsamtal med eleven.

Vid utvecklingssamtalet ska elevens mentor i den skriftlig individuell utvecklingsplanen

 • ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen
 • sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen

Tillsammans ska mentor, elev och vårdnadshavare diskutera hur elevens fortsatta lärande ska kunna stödjas och stimuleras.

Den individuella utvecklingsplanen ska inte vara ett statiskt instrument som bara ses över en gång per termin, utan den ska revideras när det behövs med hänsyn till elevens skolsituation och studieresultat. Utvecklingsplanen ska vara i fokus för lärarens coachande förhållningssätt både i undervisningssituationen som under mentorssamtalet.

Ansvarig mentor ansvarar för att skapa förutsättningar för att utvecklingssamtalet blir ett trepartssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare som ger ömsesidig information och leder fram till en plan för hur skolan ska främja elevens fortsatta kunskapsutveckling. Därtill ska samtalet leda fram till vad eleven kan ta ansvar för och hur detta kan ske.

Utvecklingssamtalet ska:

 • skapa förutsättningar för att utvecklingssamtalet präglas av respekt och ömsesidigt förtroende mellan parterna,
 • beskriva hur de nationella målen har konkretiserats i undervisningen,
 • informera elev och vårdnadshavare om vilka kunskaper och kunskapskvaliteter som bedöms samt visa på vilka egenskaper/kvalitéer som behöver utvecklas för att nå den både den kortsiktiga — som långsiktiga målbilden.

Rektor beslutar slutgiltigt om utformningen av de skriftliga omdömena om elevens kunskapsutveckling samt om de också ska gälla elevens utveckling i övrigt, dvs. framför allt elevens sociala utveckling.

För Svalövs Montessori år F-2, 3-5 och 6-9 finns en särskild blankett som ska användas vid utvecklingssamtalet. Även under de terminer när betyg utfärdas, (idag år 8 och 9), ska skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling ges. En elev som inte kan ges betyg i ett ämne i årskurs 9 ska få en skriftlig bedömning av sin kunskapsutveckling på ett särskilt utformat dokument.

När utomstående begär att få ta del av en allmän handling har han eller hon rätt att läsa handlingen på stället eller få en kopia av den. Går dokumenten under begreppet "arbetsdokument" utlämnas ingen information. I andra fall och om vissa uppgifter i handlingen omfattas av sekretess ska den som begär ut handlingen få tillgång till de delar av den som inte omfattas av sekretess. Den som bedömer huruvida dokumentet ska lämnas ut är den som har handlingen i sin vård eller annars fått i uppgift att göra denna bedömning. Om handlingen inte kan lämnas ut därför att den omfattas av sekretess ska sökanden upplysas om att det går att få frågan prövad av rektor.

Den nya skollagen

En ny skollag SFS 2010:800, börjar tillämpas förste juli 2011. Med den följer att fristående skolos som Svalövs Montessori i större utsträckning än tidigare måste följa de dokumentationskrav som gäller för den nationella skolan. Därav kommer våra dokumentationsrutiner att ses över.

Aktuell info

 1. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 2. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 3. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 4. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 5. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 6. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.

Omsorgstider Juli 2019

2019-01-14
v28-v31 har vi begränsade öppettider
07:00-17:00

Begränsade öppettider gäller Förskolan och fritidshemmet

Omsorgsverksamheten kommer även vara sammanslagen, minst del av perioden
8e juli -- 2e augusti

Ordinarie verksamhet och öppettider har vi till och med v27, dvs den 5e juli, och från och med v32, dvs den 5e augusti 2019.