Avgifter

Abonnemangsavgift tas ut under årets alla månader. Debitering sker av Svalövs Montessori genom att faktura skickas via e-post till vårdnadshavare mellan den 1e och den 15e varje månad. Fakturan skall vara betald innan månaden är slut. Avgifterna baseras på:

 1. Regeringens beslutade maxtaxa (maxbelopp och % av hemmets inkomst)
 2. Barnets abonnemang (som i sin tur beror på omsorgsbehov)
 3. Föreningens årsavgift.

MaxTaxa i förskolan

 1. Barn 1 taxa = 3 % av inkomsten.
 2. Barn 2 taxa = 2 % av inkomsten.
 3. Barn 3 taxa = 1 % av inkomsten.
 4. Barn 4 Ingen avgift

Det yngsta barnet, inskrivet i kommunens eller föreningens omsorg, räknas som barn nr 1.

Abonnemangsavgifter i förskolan

Nr Typ Avgift
1 Heltid 1-2 åringar 100% av maxtaxan
2 15-timmars läsår, 1-2 åringar 50% av maxtaxan
3 15-timmars, helår, 1-2 åringar 60% av maxtaxan
0 Allmän förskola, 3-5 åringar avgiftsfri
A Heltid utöver allmän förskola 66% av maxtaxan
B Heltid endast lov 100% av maxtaxan (deb 2 mån)
C 15-timmars helår utöver allmän förskola 10% av maxtaxan

Inkomstuppgift

Inkomstuppgift inhämtas av Svalövs Montessori från hemmen och kontrolleras mot skatteverket. Blankett för inkomstuppgift finns här: http://svalovsmontessori.se/files/documents/inkomstuppgift.pdf 

Inkomstuppgift ska lämnas

 • varje år senast den 1 oktober, eller
 • i samband med barnets nyplacering, eller
 • när inkomst- eller familjeförhållandena förändras, eller
 • på anmodan

Med hushåll avses ensamstående eller sammanboende folkbokförda på samma adress. Om föräldrar inte lämnar in inkomstuppgift debiteras maximal avgift.  Felaktig information i inkomstuppgifter (inkomster, familjeförhållanden etc.) kan medföra efterdebitering. Föreningen har rätt att genomföra retroaktiva rättelser om den felaktiga uppgiften inneburit att för låg avgift debiterats. I de fall hushållet får sänkt inkomst, ska förändring meddelas minst två månader i förväg för att avgiftsreduceringska ske nästkommande månad.

Inkomstuppgifterna som ska lämnas är den inkomst som beskattas. Bidrag och annan inkomst som inte beskattas utgör inte grund för vilken avgift som betalas.
OBS! Inkomstuppgiften är före skatt och avdrag, d.v.s. bruttolön. Dessa är exempelvis:

 • Lön och andra ersättningar före skatt i anslutning till anställning
 • Sjukpenning
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Vårdbidrag (Den del av vårdbidraget som utgör arvode och som beskattas ska inkluderas i de inkomstuppgifter som lämnas för hushållet. Ersättning för merutgifter ska inte tas med.)

Avgiften för barnomsorg grundas på familjens inkomst där barnet vistas och taxan gäller för gifta, sammanboende och partner, med eller utan gemensamma barn samt för ensamstående. Om den avgiftsgrundande inkomsten varierar från månad till månad lämnar hushållet in uppgift om ett genomsnitt d.v.s. hushållets beräknade bruttoårsinkomst delat med 12 månader.

Årsavgift

Föreningsstämman beslutar om om såväl medlemsdeposition och årsavgift. En av barnets föräldrar måste vara medlem i föreningen. Medlemsdeposition 500 kr, återfås vid utträde. Årsavgift beslutas av årsstämman och debiteras årligen efter föreningsstämman (normalt i april/maj).

Villkor

 1. Avgiftsändring görs nästkommande månad.
 2. Påminnelseavgift debiteras vid försenad betalning.
 3. Upprepad utebliven betalning kan medföra avstängning samt krav från kronofogden och medlemsuteslutning.
 4. Ingen avgiftsreducering görs för att verksamheten är stängd för studiedagar eller barnet ej närvarar pga ledighet, semester, sjukdom, senarelagd inskolning eller liknande.
 5. Debitering för barn i växelvis boende, kan delas utifrån varje hems sammanlagda inkomst. Avgiftsreducering för barn i växelvis boende, där enbart det ena hemmet uppfyller abonnemangskriterierna beaktas efter ansökan.
 6. Vårdnadshavare kan alltid till skolledningen ansöka om bistånd eller avbetalningsplan.

Avstängning

Om den som är skyldig att betala inte betalar avgiften efter påminnelse och krav kan barnet stängas av från förskolan eller fritidshemmet. Vid en eventuell avstängning fullföljs normala kravåtgärder, omfattande betalningsföreläggande etc. Familjens barn kan inte erbjudas ny plats i förskola eller fritidshem förrän tidigare uppkommen skuld betalats.