Abonnemang och avgifter

Att acceptera plats på Svalövs Montessoriförskola innebär att vårdnadshavare tecknar avtal om barnomsorg med Svalövs Montessori ekonomisk förening. Här nedan beskrivs barnomsorgens abonnemang, avgifter, villkor och regler. Förskolans rektor är avtalsansvarig.

Abonnemangsformer och månadsavgifter

Nr Typ Månadsavgift
1 Heltid 1-2 åringar 100% av maxtaxan
2 15-timmars läsår, 1-2 åringar 50% av maxtaxan
3 15-timmars, helår, 1-2 åringar 60% av maxtaxan
0 Allmän förskola, 3-5 åringar avgiftsfri
A Heltid utöver allmän förskola 66% av maxtaxan
B Heltid endast lov 100% av maxtaxan (deb 2 mån)
C 15-timmars helår utöver allmän förskola 10% av maxtaxan

Maxtaxa

Barn 1 = 3 % av inkomst upp till inkomsttaket.
Barn 2 = 2 % av inkomst upp till inkomsttaket.
Barn 3 = 1 % av inkomst upp till inkomsttaket.
Barn 4 = avgiftsfri
Det yngsta barnet, inskrivet i kommunens eller föreningens omsorg, räknas som barn nr 1.

Debitering

Debitering sker av Svalövs Montessori för innevarande månad genom att faktura skickas via e-post till vårdnadshavare mellan den 1e och den 15e varje månad. Avgifterna är beräknade på tolv månader varför avgift debiteras under årets alla månader med undantag för abonnemang B (heltid endast lov), som debiteras i juni och juli.

I samband med start och avslut av omsorgsabonnemang debiteras avgift per kalenderdag.

Fakturan skall vara betald innan månaden är slut. Är faktura ej betald debiteras påminnelseavgift.

Debitering för barn i växelvis boende, kan administrativt delas på två fakturamottagare utifrån varje hems sammanlagda inkomst. Ansökan om delad debitering görs via mail till ekonomi@svalovsmontessori.se.

Villkor

OBS - villkoren är under omarbetning

 1. En av barnets vårdnadshavare måste vara medlem i föreningen.
 2. Avtalet gäller löpande med två månaders uppsägningstid.
  Vid flytt utanför Svalövs Kommun upphör avtalet med två månaders uppsägningstid.
 3. Ändring av abonnemangsform eller avgift kan enbart göras inför ny månad.
  Vid omsorgsövergång till Svalövs Montessoris fritidshem omvandlas avtalet automatiskt till fritidsabonnemang per den 1e augusti.
 4. Abonnemang för barn i växelvis boende, där enbart det ena hemmet uppfyller abonnemangskriterierna beaktas efter ansökan. Växelvis förskolegång i två kommuner godkänns ej.
 5. Barnets maximala vistelsetider beslutas av rektor för förskolan utifrån arbets/studietider inklusive restid till och från arbetsplats/skola och regelverket nedan.
 6. Ansökan om omsorg under stängda dagar och Jullovet ska göras skriftligen till förskolans rektor med två månaders framförhållning.
 7. Ansökan om omsorg under sommarperioden (sista veckan i juni till och med första veckan i juli) skall göras före förste april.
 8. Vid tre månaders obetalda avgifter stängs vårdnadshavarens barn av från omsorg och hemkommunen informeras att omsorgsavgifterna ej betalats. Vårdnadshavare kan då till VD ansöka om bistånd eller avbetalningsplan. Vid sex månaders obetalda avgifter väcks fråga om uteslutning ur föreningen.
 9. Ingen avgiftsreducering görs för att verksamheten är stängd för studiedagar eller barnet ej närvarar pga ledighet, semester, sjukdom, senarelagd inskolning eller liknande.
 10. Vårdnadshavare kan alltid till förskolans rektor ansöka om undantag.
 11. Överklagan av rektors beslut skall göras till föreningens VD.

Antagen av styrelsen 2016-06-15 (villkor reviderade 2018-01-01, 2022-mm-dd)

 

 

Regelverk

OBS - regelverket är under omarbetning

Vistelsetid och omsorgstid

Tillåten vistelsetid på förskola utöver allmän förskola är den tid då båda föräldrarna arbetar eller studerar samtidigt inklusive restid till och från arbetsplats eller skola. Rektor beslutar maximal vistelsetid, vilket också avgör abonnemangsform. Utöver nedan garanterad vistelse- och omsorgstid, har barn inte rätt att vara på förskolan när någon av vårdnadshavarna inte arbetar eller studerar.

15-timmars omsorg och allmän förskola erbjuds samma dagar som grundskolan har sitt läsår. Vistelstiderna är 08:30-13:30, måndagar, tisdagar och onsdagar,  och inkluderar arbetspass, fruktstund, lunch och vila för de yngsta, lunch och utevistelse för de äldre barnen.
15-timmars omsorg på lov erbjuds vistelsetid: måndag-fredag kl 08:00-11:00 och inkluderar arbetspass och fruktstund.

Källor: 8 kapitlet 6 § skollagen samt proposition 1999/2000:129 Maxtaxa och allmän förskola med mera, sidan 25.

Anmäla omsorgstider

Vårdnadshavare ska anmäla barnets omsorgstider minst en vecka i förväg i Schoolsoft, förutom inför Jul och sommarlov, så 1/12 och 30/4 är sista datum att anmäla omsorgsbehov.

Barns sjukfrånvaro ska anmälas enligt instruktion.

Vid föräldraledighet och/eller tjänstledighet för studier

Är du som vårdnadshavare föräldraledig för annat barn kan du till rektor ansöka om utökad vistelsetid (25, 30, 35 eller 40 timmar) för ditt barn. Skäl som beaktas är:

 • om barnet har behov av utökad omsorg på grund av familjens situation i övrigt, eller
 • om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling och av den orsaken har behov av utökad vistelse i förskola, eller
 • om du arbetar eller studerar under föräldraledigheten. Vistelsetiden baseras då på den tid du och barnets andra vårdnadshavare arbetar/studerar samtidigt inkl resa.

Ansökan behöver styrkas med intyg från arbetsgivare, arbetsförmedlingen eller skola avseende tider för arbete/studier. Alternativt intyg på att föräldraledigheten överlåtits på någon annan. Handläggningstiden för en fullständig ansökan är 4 veckor.

Sjukdom

Under vårdnadshavares sjukdom får barnet lämnas den tid som anses skälig. Efter en veckas sjukdom krävs läkarintyg avseende omsorgsbehov. Tidsomfattningen prövas sedan fyra gånger årligen av rektor i förskolan.

Lovomsorg

Fritidshemmet har under Jul/Nyår och sommaren lovomsorg inom barnets tillåtna vistelsetid för de barn som har abonnemang därtill. Inför loven inhämtas och kontrolleras barnens omsorgstider särskilt. Sen eller uppenbart oriktig anmälan innebär att rätten till omsorg förverkas.

Under Jul och sommarlov är verksamheten öppen de dagar och klockslag som faktiskt omsorgsbehov har anmälts och konstaterats. Små barn kan till exempel inte känna sig trygga om personal och miljö är helt obekanta. Personalen i förskolan och fritidshemmet har rätt till semester som alla andra, varför omsorgen under Jul och sommaren är sammanslagen i förskolans lokaler. Att barnen erbjuds plats på ett sommaröppet alternativ är enligt Skolverket acceptabelt så länge man tar hänsyn till barnens behov av trygghet och kontinuitet.

Ledighet

Skolbarn behöver rekreation och vila och bör minst ha en sammanhängande längre ledighet under året.

Inkomstuppgift

Inkomstuppgift inhämtas av Svalövs Montessori från hemmen och kontrolleras mot skatteverket. Blankett för inkomstuppgift finns här: http://svalovsmontessori.se/files/documents/inkomstuppgift.pdf

Inkomstuppgift ska lämnas

 • i samband med barnets nyplacering, eller
 • när inkomst- eller familjeförhållandena förändras, eller
 • på anmodan

Med hushåll avses ensamstående eller sammanboende folkbokförda på samma adress. Om föräldrar inte lämnar in inkomstuppgift debiteras maximal avgift. Felaktig information i inkomstuppgifter (inkomster, familjeförhållanden etc.) kan medföra efterdebitering. Föreningen har rätt att genomföra retroaktiva rättelser om den felaktiga uppgiften inneburit att för låg avgift debiterats. I de fall hushållet får sänkt inkomst, ska förändring meddelas minst två månader i förväg för att avgiftsreduceringska ske nästkommande månad.

Inkomstuppgifterna som ska lämnas är den inkomst som beskattas. Bidrag och annan inkomst som inte beskattas utgör inte grund för vilken avgift som betalas.
OBS! Inkomstuppgiften är före skatt och avdrag, d.v.s. bruttolön. Dessa är exempelvis:

 • Lön och andra ersättningar före skatt i anslutning till anställning
 • Sjukpenning
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Vårdbidrag (Den del av vårdbidraget som utgör arvode och som beskattas ska inkluderas i de inkomstuppgifter som lämnas för hushållet. Ersättning för merutgifter ska inte tas med.)

Avgiften för barnomsorg grundas på familjens inkomst där barnet vistas och taxan gäller för gifta, sammanboende och partner, med eller utan gemensamma barn samt för ensamstående. Om den avgiftsgrundande inkomsten varierar från månad till månad lämnar hushållet in uppgift om ett genomsnitt d.v.s. hushållets beräknade bruttoårsinkomst delat med 12 månader.

Medlemsinsats

Svalövs Montessori är ett s.k. föräldrakooperativ organiserade med föräldrar (och personal) som ägare av den ekonomiska föreningen. En av barnets föräldrar måste vara medlem i föreningen och erlägga ett insatskapital om 500kr. Varje medlem har en röst vid föreningsstämman. Medlemsinsatsen faktureras när familjens första barn börjar i förskolan eller börjar på fritids om någon i familjen inte redan är medlem. Båda föräldrarna kan vara medlemmar i föreningen. Insatsen är en deposition som återfås vid utträde.

Årsavgift

Årsavgift för medlemmar beslutas av föreningens medlemmar på årsstämman. Årsavgiften faktureras efter föreningsstämman (normalt i maj). Nya medlemmar som tillkommer under hösten debiteras när första barnet börjar i verksamheten.

Engagemenag

Eftersom Svalövs Montessori är ett föräldrakooperativ, förväntas medlemmar engagera sig positivt i föreningen och verksamheten. I engagmenanget ingår att konstruktivt bidra på olika sätt. Föreningen arrangerar olika föräldraträffar för både samkväm och fortbildning. Medlemmar bidrar med enklare fastighetsskötsel, praktikplatser för grundskolans prao-elever, kak-bak och grillkvällar. Hela poängen med att vara en förening, är att göra bra och tillsammans för alla våra barn.

Avstängning

Har en familj efter påminnelser inte betalat stängs barnet av från förskolan eller fritidshemmet. Vid en eventuell avstängning fullföljs normala kravåtgärder, omfattande betalningsföreläggande etc. Familjens barn kan inte erbjudas ny plats i förskola eller fritidshem förrän tidigare uppkommen skuld betalats.

Källor

 • Lagen om ekonomiska föreningar
 • Föreningsstadgan
 • Svalövs Kommuns regelverk
 • Skolverket
 • Skollagen
 • Skolförordningen