Abonnemang

Att acceptera plats på förskola eller fritidshem är samma sak som att teckna abonnemangsavtal med Svalövs Montessori. Uppsägningstid är 2 månader. Alla blanketter ska vara fullständigt ifyllda och underskrivna innan inskolning kan påbörjas. Avgift tas ut från det datum inskolning är satt.

Omsorgstid

Den av förskolechefen beslutade omsorgstiden avgör barnets abonnemangsform.

Tillåten vistelsetid på förskola utöver allmän förskola är den tid då båda föräldrarna arbetar eller studerar samtidigt inklusive restid till och från arbetsplats eller skola. 

Under vårdnadshavares sjukdom får barnet lämnas den tid som anses skälig. Efter en veckas sjukdom krävs läkarintyg avseende omsorgsbehov. Tidsomfattningen prövas sedan fyra gånger årligen av förskolechef/fritidschef.

Barnet har inte rätt att vara på förskolan utöver allmän förskola då någon av vårdnadshavarna är ledig eftersom det då inte föreligger något omsorgsbehov. Om du som vårdnadshavare är föräldraledig för annat barn säger skollagen att barnet ska erbjudas förskola/pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. Fritidsbarn har inte rätt till omsorg under vårdnadshavares föräldraledighet.

Är du som vårdnadshavare föräldraledig för annat barn kan du ansöka om utökad vistelsetid (heltid) för ditt barn:

 • om barnet har behov av heltidsplats på grund av familjens situation i övrigt, eller
 • om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling och av den orsaken har behov av utökad vistelse i förskola, eller
 • om du arbetar eller studerar under föräldraledigheten. Vistelsetiden baseras då på den tid du och barnets andra förälder arbetar/studerar samtidigt inkl resa.

Förskolechefen har rätt att av vårdnadshavare begära intyg från arbetsgivare, arbetsförmedlingen eller skola avseende tider för arbete/studier. Alternativt intyg på att föräldraledigheten överlåtits på någon annan.

Handläggningstiden för en fullständig ansökan är ca 4 veckor.

Ledighet

Barn behöver rekreation och vila och ska ha minst en sammanhängande längre ledighet under året.

För barn 1-2 år:

 1. HEL barnomsorg, om du och din sammanboende jobbar eller studerar. Barnet får vara på förskolan de tider ni jobbar eller studerar plus restid till och från jobbet/studieplatsen. Barnet får inte vara på förskolan när någon av er är lediga.
 2. 15-timmars barnomsorg läsår, tre eller fem dagar per vecka, perioden 15/8-15/6 förutom på novemberlovet, jullovet, sportlovet och påsklovet.
 3. 15-timmars barnomsorg helår, tre eller fem dagar per vecka, om du och din sammanboende jobbar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande. Barnet får inte vara på förskolan när du eller din sammanboende har semester.

För barn 3-5 år:

 1. Allmän förskola, tre dagar per vecka (mån-ons), samma som grundskolans läsårstider.
 1. HEL barnomsorg hela året, om du och din sammanboende jobbar eller studerar. Barnet får vara på förskolan de tider ni jobbar eller studerar plus restid till och från jobbet/studieplatsen. Barnet får inte vara på förskolan när någon av er är lediga.
 2. HEL barnomsorg under sommarlovsperiod, om du och din sammanboende jobbar eller studerar. Barnet får vara på förskolan de tider du jobbar eller studerar plus restid till och från jobbet/studieplatsen. Barnet får inte vara på förskolan när någon av er är lediga. Abonnemanget kan endast tecknas före april.
 3. 15-timmars barnomsorg under loven, tre eller fem dagar per vecka, sommarlovsperiod 15/6-15/8, novemberlov, jullov, sportlov och påsklov, om du och din sammanboende jobbar eller studerar. Barnet får inte vara på förskolan när någon av er är lediga.

Villkor

 1. En av barnets föräldrar måste vara medlem i föreningen. Medlemsdeposition 500 kr, återfås vid utträde.
 2. Ändring av omsorgstid/schema ska göras med den framförhållning som är möjlig. Vistelsetider avgörs av förskolechef utifrån arbets/studietider inklusive restid till och från arbetsplats/skola. Överklagan av förskolechefs beslut skall göras till föreningens VD.
 3. Ändring av abonnemangsform/avgift kan enbart göras med minst 30 dagars framförhållning. Debiteringsändring görs nästkommande månad.
 4. Abonnemang för barn i växelvis boende, där enbart det ena hemmet uppfyller abonnemangskriterierna beaktas efter ansökan. Växelvis förskolegång i två kommuner godkänns ej.
 5. Barn skall vara lediga minst 5 veckor vart kalenderår. Barn har enligt barnkonventionen rätt till vila och rekreation och ska därför vara lediga minst 4 sammanhängande veckor under sommarperioden.
 6. Ingen avgiftsreducering görs för att verksamheten är stängd för studiedagar eller barnet ej närvarar pga ledighet, semester, sjukdom, senarelagd inskolning eller liknande.
 7. Vårdnadshavare kan alltid till förskolechef ansöka om undantag.

Antagen av styrelsen 2016-06-15 (villkor reviderade 2018-01-01)

Aktuell info

 1. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 2. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 3. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 4. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 5. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 6. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04

Antagningsinformation 2019

2019-02-28
Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.

Svalövs Montessori antar varje år 15-20 barn till förskolan, och 24 elever till den obligatoriska förskoleklassen inom grundskolan plus ett ospecificerat antal elever till högre årskurser. Inför årets antagningsomgång, hade vi före antagningen startade över 401 köande. Inför läsåret 2019/2020 har vi av dessa 401 endast kunnat erbjuda 43 platser varav 20 är övergång från vår förskola till vår förskoleklass.

Enda sättet att bli antagen är genom att föräldrar ställer sitt barn i vår kö. Det är kostnadsfritt att stå i kö. Som köförälder har du fått ett kö-mail från vårt SchoolSoft, med inloggningsuppgifter. Du som kö-förälder, ansvarar för att kö-informationen kring ditt barn är korrekt. Vi har inte möjlighet att kontrollera alla uppgifter. Om elev antas på felaktiga uppgifter, ogiltigförklaras antagningen. Om samtliga handlingar saknas vid antagningen ska de kompletteras för att antagningen ska vara giltig.

Till de som inte fått omedelbar plats skickar vi ut en kort information om att man givetvis kvarstår i kön.

OBServera att Svalövs Montessori är en förening utan vinstsyfte. Vår grund är engagemang, samarbete och idéella insatser av föräldrar.

------- Antagningsprinciper Grundskolan ---------

1. Barn från vår förskola
2. Syskon till inskrivna/antagna
3. Barn från fristående huvudmän
4. Övriga
 
Loggar in i grundskolans kö gör du här
 
------- Antagningsprinciper Förskolan ---------
1. Syskon till inskrivna/antagna i Förskolan
2. Syskon till inskrivna/antagna i Grundskolan
3. Barn från fristående huvudmän
4. Övriga

Loggar in i förskolans kö gör du här
----------
 
Med vänlig hälsning
Peter Strömblad, VD/Rektor, M.Sc.

Svalövs Montessori Ek.För.
Förskola, Skola & Fritids

Box 112
268 22 Svalöv
Tel: 0418 - 40 44 24
http://SvalovsMontessori.Se