Abonnemang

Att acceptera plats på förskola eller fritidshem är samma sak som att teckna abonnemangsavtal med Svalövs Montessori. Svarstiden på platserbjudande är 2 veckor. Uppsägningstid är 2 månader. I samband med platserbjudande bifogas flera blanketter. Samtliga blanketter ska vara fullständigt ifyllda, underskrivna av båda vårdnadshavarna och inlämnade för att abonnemang ska upprättas. På platserbjudandet framgår av rektor bestämt inskolningsdatum. Inskolningsdatum kan flyttas fram högst en månad, men avgift tas ut från det datum som anges på platserbjudandet.

Omsorgstid

Den av rektor för förskolan beslutade omsorgstiden avgör barnets abonnemangsform.

Tillåten vistelsetid på förskola utöver allmän förskola är den tid då båda föräldrarna arbetar eller studerar samtidigt inklusive restid till och från arbetsplats eller skola. 

Under vårdnadshavares sjukdom får barnet lämnas den tid som anses skälig. Efter en veckas sjukdom krävs läkarintyg avseende omsorgsbehov. Tidsomfattningen prövas sedan fyra gånger årligen av rektor i förskolan/fritidschef.

Barnet har inte rätt att vara på förskolan utöver allmän förskola då någon av vårdnadshavarna är ledig eftersom det då inte föreligger något omsorgsbehov. Om du som vårdnadshavare är föräldraledig för annat barn säger skollagen att barnet ska erbjudas förskola/pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. Fritidsbarn har inte rätt till omsorg under vårdnadshavares föräldraledighet.

Är du som vårdnadshavare föräldraledig för annat barn kan du ansöka om utökad vistelsetid (heltid) för ditt barn:

 • om barnet har behov av heltidsplats på grund av familjens situation i övrigt, eller
 • om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling och av den orsaken har behov av utökad vistelse i förskola, eller
 • om du arbetar eller studerar under föräldraledigheten. Vistelsetiden baseras då på den tid du och barnets andra förälder arbetar/studerar samtidigt inkl resa.

Rektor i förskolan har rätt att av vårdnadshavare begära intyg från arbetsgivare, arbetsförmedlingen eller skola avseende tider för arbete/studier. Alternativt intyg på att föräldraledigheten överlåtits på någon annan.

Handläggningstiden för en fullständig ansökan är ca 4 veckor.

Ledighet

Barn behöver rekreation och vila och ska ha minst en sammanhängande längre ledighet under året.

För barn 1-2 år:

 1. HEL barnomsorg, om du och din sammanboende jobbar eller studerar. Barnet får vara på förskolan de tider ni jobbar eller studerar plus restid till och från jobbet/studieplatsen. Barnet får inte vara på förskolan när någon av er är lediga.
 2. 15-timmars barnomsorg läsår, tre dagar per vecka (mån-ons), samma som grundskolans läsårstider.
 3. 15-timmars barnomsorg helår, tre dagar per vecka (mån-ons), samma som grundskolans läsårstider, samt tre timmar per dag, fem dagar per vecka under loven, om du och din sammanboende jobbar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande. Barnet får inte vara på förskolan när du eller din sammanboende är lediga från arbete eller studier.

För barn 3-5 år:

Från och med augusti det år barnet fyller 3

 1. Allmän förskola, tre dagar per vecka (mån-ons), samma som grundskolans läsårstider.
 1. HEL barnomsorg hela året, om du och din sammanboende jobbar eller studerar. Barnet får vara på förskolan de tider ni jobbar eller studerar plus restid till och från jobbet/studieplatsen. Barnet får inte vara på förskolan när någon av er är lediga.
 2. HEL barnomsorg under sommarlovsperiod, om du och din sammanboende jobbar eller studerar. Barnet får vara på förskolan de tider du jobbar eller studerar plus restid till och från jobbet/studieplatsen. Barnet får inte vara på förskolan när någon av er är lediga. Abonnemanget kan endast tecknas före april.
 3. 15-timmars barnomsorg under loven, tre timmar per dag, fem dagar per vecka under loven, om du och din sammanboende jobbar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande. Barnet får inte vara på förskolan när du eller din sammanboende är lediga från arbete eller studier.

Villkor

 1. En av barnets föräldrar måste vara medlem i föreningen. Medlemsdeposition 500 kr, återfås vid utträde.
 2. Ändring av omsorgstid/schema ska göras med den framförhållning som är möjlig. Vistelsetider avgörs av rektor för förskolan utifrån arbets/studietider inklusive restid till och från arbetsplats/skola. Överklagan av rektors beslut skall göras till föreningens VD.
 3. Ändring av abonnemangsform/avgift kan enbart göras med minst 30 dagars framförhållning. Debiteringsändring görs nästkommande månad.
 4. Abonnemang för barn i växelvis boende, där enbart det ena hemmet uppfyller abonnemangskriterierna beaktas efter ansökan. Växelvis förskolegång i två kommuner godkänns ej.
 5. Barn skall vara lediga minst 5 veckor vart kalenderår. Barn har enligt barnkonventionen rätt till vila och rekreation och ska därför vara lediga minst 4 sammanhängande veckor under sommarperioden.
 6. Ingen avgiftsreducering görs för att verksamheten är stängd för studiedagar eller barnet ej närvarar pga ledighet, semester, sjukdom, senarelagd inskolning eller liknande.
 7. Vårdnadshavare kan alltid till förskolans rektor ansöka om undantag.

Antagen av styrelsen 2016-06-15 (villkor reviderade 2018-01-01)