Allt om förskolan

Förskolan är första steget i utbildningstrappan och här läggs grunden för allt vidare lärande. Skollag och Läroplan för förskolan reglerar verksamheten. Alla barn har från hösten det år när barnet fyller eller fyllt 3 år rätt till allmän förskola 525 timmar/år. Allmän förskola erbjuder vi måndag-onsdag, fem timmar per dag.
Utöver allmän förskola erbjuder förskolan omsorg för barn vars föräldrar arbetar eller studerar.

Förskolan erbjuder en varierad, upplevelsebaserad och inspirerande verksamhet där det finns tid och utrymme för barnet att förstå och få hjälp att klara saker själv.

Barngrupper & avdelningar

Förskolan har fem avdelningar fördelade på två team: -Team Yngre och Team Äldre. När vi planerar barngruppernas sammansättning tar vi hänsyn till personalens kompetens, personaltäthet, barnens behov och pedagogiska aktiviteter. Barn som är 1-3 år gamla tillhör normalt Team Yngre och går på avdelningarna Blixten eller Stjärnan. Barn som är 3-5 år och i stort är torra och inte längre behöver middagsvila går på avdelningarna Molnet, Solen och Månen. Då vår förskolemiljö är luftig och varierad samt har ett mycket stort utomhusområde är det ca 12 barn per yngre-avdelning och ca 18 barn per äldre-avdelning.

Pedagoger

På förskolan arbetar montessoriförskollärare, förskollärare, montessoripedagoger och barnskötare. Personalgruppen besitter en enorm styrka i och med pedagogernas olika kompetens, utbildning och erfarenheter.

Personalen i förskolan har rätt till semester som alla andra, men det är inte möjligt att stänga alla förskolor i en kommun samtidigt. Som fristående förskola har vi förmånen att samarbeta med Svalövs Montessoris Fritidshem. Det innebär att vi har möljighet att ha ett begränsat sommaröppet alternativ. Alternativet är endast öppet i hänsyn till barnens behov av trygghet och kontinuitet. Under ett antal sommarveckor erbjuds sommarförskola och sommarfritids på förskolan. Det är av ovanstående skäl inte möjligt att garantera alla barn plats under de veckor av sommaren som är vår verkliga lågsäsong. Anmälan till sommarförskola och sommarfritids görs i april.

Rektor i förskolan

Det övergripande ansvaret för förskolan ligger hos förskolans rektor. Rektor i förskolan nås på e-postadress fskrektor@svalovsmontessori.se eller på telefon 0418-404425. Varje barn i förskolan har en egen mentor. För alla barns lärande och individuella utvecklingsplaner ansvarar pedagogerna gemensamt utifrån läroplanens mål.

 

 

MontessoriPedagogik på förskolan

Montessori är hos oss ett förhållningssätt, barnet möts och ges utrymme utifrån sina egna unika förutsättningar att lära sig och klara saker både enskilt och i grupp. Kunskap bygger på kunskap och vi har en röd tråd från de allra yngsta och genom hela systemet ända upp till årskurs 9.
En förutsägbar tillvaro skapar trygghet för barnet och därför har varje sak sin plats och varje dag följer i stort samma rutiner. För att barnen ska kunna vara självständiga så är material, leksaker, möbler, handfat och annat tillgängligt i barnhöjd.

Barn har en inre drivkraft att lära sig och på förskolan tar vi tillvara på barnets intresse och hjälper dem att träna sin koncentrationsförmåga och lockar dem till att fokusera allt längre stunder med både grundläggande "klara mig själv-övningar", språkliga, matematiska, sociala och naturvetenskapliga uppgifter.

Att vara en god kompis och se efter och ta hand om varandra är värden som genomsyrar hela verksamheten.

Upptäcka och lära

Aktiviteter för både enskild lek/lärande och för mindre och större grupper finns tillgängligt eller erbjuds barnen. Vissa lärsituationer såsom lässtunder och pedagogiska måltider förekommer varje dag, andra såsom utegrupper eller utflykter är varje vecka eller planeras in några gånger per termin.

Montessorimaterial

Montessorimetoden innebär att barnet får en konkret förankring innan man går mot mer abstrakt tänkande. Maria Montessori tog fram ett fantastiskt basmaterial som håller än idag, och detta material tillsammans med andra material, leksaker och övningar bildar kärnan i vår verksamhet.

En vanlig dag på förskolan

06:15 Förskolan öppnar i avdelningen Stjärnans lokaler.
07:30 Frukost på respektive avdelning.
08:00 Aktiviteter inne och ute avdelningsvis och gemensamt i Team Yngre och Team Äldre
11:xx Lunch
12:xx Vila i Team Yngre och Utevistelse i Team Äldre
16:30 Sammanslagen verksamhet på avdelningen Stjärnan eller utomhus
17:30 Förskolan stänger

Team Yngre

Måndag, tisdag och onsdag har vi utegrupper där några barn, tillsammans med en pedagog från vardera småbarnsavdelning går iväg på promenad till närliggande lekplatser/skog. De som stannar kvar är inne och leker, arbetar med montessorimaterial, pysslar eller har gympa.
Ca 9:15 Fruktstund, tvätt och blöjbyte.
Ca 9:45-11:00 Utevistelse. Barnen uppmuntras till att klä på/av sig själva efter förmåga.
11:00 Samling med tex sång, sagor och "närvarodockor".
Ca 11:15-11:45 Lunch. Barnen uppmuntras att äta med bestick, duka av efter sig, tvätta sig osv.
Ca 11:45-14 Vila.
14:15-14:45 Mellanmål.
15:00-ca 16:30 Utevistelse.

Team Äldre

Måndag, tisdag och onsdag har vi utegrupper där några barn, tillsammans med en pedagog från vardera avdelning går iväg på promenad till närliggande lekplatser/skog/biblioteket med aktiviteter. De som är kvar har Montessoripass med fruktstund.
11:00 Samling med sång, sagor, tema eller annan aktivitet.
11:30-12:15 Lunch. Barnen uppmuntras att äta med bestick, duka av efter sig, tvätta sig osv.
12:15-14:00 Utevistelse. Barnen uppmuntras till att klä på/av sig själva efter förmåga.
14:00-14:30 Lässtund.
14:30-15:00 Mellanmål.
15:00-ca 16:30 Ute- eller innevistelse.

Inskolning

Vi har en så kallad föräldraaktiv inskolning, då föräldrar och pedagoger gemensamt stöttar barnet i att lära sig gå på förskolan. Det innebär att en förälder är med barnet på förskolan de tre första dagarna. Du som förälder är med i alla situationer under dagen och hjälper ditt barn vid tex blöjbyte, påklädning, matsituation, och tröstar när ditt barn blir ledsen. Det är du som förälder som är tryggheten för ditt barn och som ska visa att förskolan är en rolig plats att vara på, men efterhand får du gärna hålla dig mer i bakgrunden. Vi har ofta flera inskolningar samtidigt och därför är bara en förälder per barn välkomna att vara med under dagen.

Inför första dagen

  1. Ytterkläder och skor efter väder och säsong. Vi är ute varje dag.
  2. Extrakläder (flera tröjor, strumpor, byxor, vantar).
  3. Blöjor (om barnet använder)
  4. Ev napp/snuttefilt/gosedjur.
  5. Ev eget täcke/kudde för de barn som vill ha det som trygghet under vilan (annars har vi här).
  6. Tänk på att namna ditt barns saker!

Första veckan

Dag 1: 8:30- ca 11:45 Förälder är med hela tiden.
Dag 2: 8:30- ca 11:45 Förälder är med hela tiden.
Dag 3: 8:30- ca 11:45 Förälder är med delar av tiden.
Dag 4: 8:30- ca 13:30 Barnet lämnas på morgonen.
Dag 5: 8:30- ca 13:30 Barnet lämnas på morgonen.

De tre första inskolningsdagarna avslutas efter lunchen. Den tredje dagen brukar föräldern gå ifrån en stund, men kan stanna kvar på förskolan så att du kan komma tillbaka om vi tycker det behövs. Den fjärde dagen lämnas barnet på avdelningen direkt på morgonen och då sker ett tydligt och kort avsked mellan förälder och barn. Du måste finnas tillgänglig så att du snabbt kan komma om det behövs. Denna dag stannar barnet kvar efter lunch och provar att sova (1-3 års avd). Det är vanligt att barnet inte somnar första dagarna och i så fall kontaktar vi dig så att barnet kan avsluta dagen tidigare och så gör vi ett nytt försök att sova dagen efter.

Andra veckan

är det önskvärt att barnet får mjukstarta med kortare dagar. Därefter lämnas barnet enligt omsorgsbehov, dvs förälders arbetstid + restid till och från arbete. Vid förälders ledighet/ semester är barnet ledigt från förskolan. För att vi ska kunna bedriva en bra verksamhet för ditt barn är det viktigt att du alltid lämnar och hämtar ditt barn på överenskomna tider och meddelar ändringar så fort du vet. Sjuka barn eller barn som inte mår bra av andra skäl ska stanna hemma. Räkna med att ditt barn kan råka ut för en del sjukdomar under förskoleåren.

Hör av er om ni undrar något. Om ditt barn har allergier så kontakta oss på avdelningen före inskolningen. Ni når oss på telefon 0418-404422.

Abonnemang, Plats och Maxtaxa

Svalövs Montessoriförskola är en fristående förskola med egen antagning och egna villkor. Du förälder, som får förskoleplats för ditt barn hos Svalövs Montessori, blir medlem i Svalövs Montessori Ekonomisk Förening, när du accepterar platsen. Föreningen debiterar dig en årlig medlemsavgift, en medlemsinsats och maxtaxa. Maxtaxan bestäms av Statens Skolverk och Svalövs Kommun. Som fristående förskola måste vi följa Svalövs Kommuns avgiftsregler. Maxtaxan innebär att ett tak satts för hur hög barnavgiften får bli för olika familjer.

Från och med ett års ålder har barn rätt till förskola i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier, eller om barnet har eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Det är rektor i förskolan som beslutar om rätten i detalj. För att rektor ska kunna besluta om rätten i detalj krävs att familjen redovisar sin fulla situation kring föräldraledighet, arbetsplats, arbetstider, studier, m.m. Som förälder kan man kombinera studier, arbete, egenföretagande på många sätt. 100% är dock alltid heltid, och utifrån begreppet heltid tillämpar Svalövs Montessori ett riktmärke om "maximal vistelsetid för ett enskilt barn per vecka". Riktmärket för maximalt nyttjande är 50 närvarotimmar per vecka och 46 närvaroveckor per år. Riktmärket innebär att föräldrar förutsätts samverka så att barnets vistelsetid inte överstiger 10 timmar per dag.

Placeringen av barn i förskolan utgår från barnets bästa. Önskemål går givetvis att föra fram, men det är rektor i förskolan som beslutar både om placering och inskolningsdatum.

Maten i förskolan

Fridhems Folkhögskola lagar förskolans mat sedan många år tillbaka. Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Svalövs Montessori tillämpar pedagogisk lunch, vilket innebär att måltiden är en lärande aktivitet i förskolan. Just därför inkluderas lunch i vår allmänna förskola och den allmänna förskolan är begränsad till tre dagar i veckan, fem timmar per dag.

Utemiljön

Svalövs Montessoriförskolas utemiljö har särskilt utvecklats för att främja barnens lärande, utveckling och hälsa. Det finns både jämna och ojämna ytor, raka och kurviga gångar samt zoner för olika aktiviteter. De yngsta barnen har en egen miljö. De äldre barnen har en mycket stor utemiljö med odlingar, gungor, kojor, fotbollsplan och lekkök. När de äldre barnen är inomhus har de yngre barnen tillgång till den stora utemiljön.

Som förälder möter du "vår förskolas framsida". Parkera på vår sida av Bleckblåsaregatan när du ska lämna ditt barn - och framförallt, kör väldigt försiktigt framför vår förskola. Eftersom det är många föräldrar som lämnar/hämtar vid ungefär samma klockslag kan det bli trångt. Vi ber er att göra framförallt lämningsprocessen kort och så stressfri som möjligt. Undvik att lämna eller hämta de yngre barnen när de har sin frukost, samling, lunch eller vila. Undvik att lämna eller hämta de äldre barnen när det är måltider eller samling.

Öppettider

Förskolans ordinarie öppettider är vardagar 06.15-17.30, förutom studiedagar och klämdagar då vi håller stängt. Förskolan stänger oftast kl.15.00 dag före röd dag eller afton. Studiedagar, klämdagar och tidiga stängningsdagar framgår av Läsårstiderna.

Under jullov och sommarlov slås förskolans och fritids verksamheter samman och personal från båda verksamheterna arbetar med alla barnen. Öppettiderna under Jullovet varierar utifrån anmält och beviljat behov. Under högsommarperioden vecka 28-31 är öppettiderna Kl. 07.00-17.00. Ansökan om plats över Jullov skall vara gjord senast 15e november och ansökan om plats över sommarperioden skall vara gjord senast 15e maj.

Det går bra att ansöka om varaktig omsorg utöver förskolans ordinarie öppettider (06:00-06:15, 17:30-18:00). Ansöker gör du skriftligen till rektor för förskolan. Handläggningstiden är max 2 månader.