Förskola

- Välkomna till Svalövs Montessoris nya hemsida. Hittar du inte det du söker, titta på den gamla hemsidan. -

Allt om förskolan

Förskolans verksamhet är trygg, lärorik och stimulerande för alla barn som deltar i den. Språkutveckling, motorik, uppförande och god kamratskap är viktiga områden i förskolan.  Här arbetar förskollärare och barnskötare med eller utan påbyggnad av montessoriutbildning. Verksamheten är i huvudsak indelad i småbarnsavdelning och syskonavdelning och omfattar barn i ålder från 1 till 5 år.

Som förälder kan man ställa sitt barn i kö till förskolan. I samband med köanmälan måste man ange till vilket år och antagningstillfälle man önskar plats. Antagning görs enligt föreningens stadgar vid respektive antagningstillfälle enligt turordningsregler, syskonförtur och kötid. Antagningstillfällena är varje månad, en gång per månad utom månaderna juni och juli.

Antagning

Fyra månader före antagningstillfället tillämpas köreglerna och de som har sina barn i kö får besked om antagningen har gått igenom eller ej. Väljer man att acceptera antagningen planerar man inskolning av barnen med arbetslaget. Väljer man att inte acceptera antagningen förlorar man sin plats i kön. Har man inte kunnat få plats på grund av platsbrist kvarstår man i kön till nästa antagningstillfälle.

Inskolning

Placering vid förskolan innebär en till två veckors inskolningsperiod då förälder är skyldig att medverka. Ordinarie omsorgsavgift uttages under inskolningstiden.

Öppettider

Förskolan är öppen helgfri måndag till fredag från 6:30 till 17:30. Dag före afton och dag före röd dag stänger förskolan klockan 15:00. Under sommarperioden är förskolan stängd minst 2 veckor. Förskolan kan även vara stängd en till två dagar respektive termin för planeringsändamål. Frukost, lunch och mellanmål serveras barnen från förskolans eget kök.

Abonnemangsändring vid övergång från förskola till fritids

I samband med att barn övergår från förskolan till fritids ändras omsorgsabonnemang automatiskt per den 1e juli, även om faktisk överflyttning kan komma att ske vid terminsstart. Omsorgsabonnemang skall inte sägas upp i samband med övergång då man genom uppsägning förlorar såväl köplats som skolantagning och medlemskap i föreningen.

Abonnemang och medlemskap

I samband med att man accepterar antagning till förskoleverksamhet eller fritidsverksamhet blir man automatiskt medlem i föreningen. Avisering av omsorgsavgift och fakturering av medlemsinsats sker i förväg och den månatliga avgiften reduceras inte på grund av frånvaro.

Avgifterna är grundade på Svalövs kommuns taxeregler, dvs inkomst- och omsorgsomfattningsbaserade. Förändring av omsorgstid och uppsägning av abonnemang skall ske skriftligt minst en månad före ändring skall träda i kraft. Avgift tas ut under årets alla månader och föreningen äger rätt att ta ut påminnelseavgift och dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen. Uppsägning av förälders sista kvarvarande abonnemang innebär även begäran om utträde ur föreningen. Dylik uppsägning innebär även per automatik uppsägning av eventuella köplatser. Förnyad köanmälan kan göras först när uppsägning verkställts.

Omsorgstid

Omsorgstiden bestäms av omsorgsbehovet vilket är den tid då barnets samtliga vårdnadshavare arbetar eller studerar samtidigt inklusive restid till och från arbetsplats eller skola. Föräldrar som vikarierar disponerar platsen under arbetstid, med den framförhållning som är möjlig. Barn, inom förskola 1-5 år, vars vårdnadshavare är aktivt arbetssökande eller föräldralediga erbjuds plats 3 timmar/dag eller 15 timmar/vecka. Förläggningen av tiden beslutas av verksamhetsledningen.

Barn inom skolbarnsomsorg har inte rätt till plats då vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig.

Under vårdnadshavares sjukdom får barnet lämnas under den tid som kan anses skälig. Bedömning från läkare avseende omsorgsbehov krävs efter en månad. Verksamhetsledningen har rätt att av vårdnadshavare begära ett intyg från arbetsgivare, arbetsförmedlingen eller skola avseende tiderna för arbete/studier.

Omsorgstiden registreras av vårdnadshavarna i SchoolSoft. Minst två veckors framförhållning krävs. Ändringar för enstaka dagar inom två veckor, meddelas förskolans personal direkt. Närvarolistor för kommande vecka skrivs ut var torsdag, varför det är lämpligt att senast torsdag morgon meddela eventualla avvikelser.

Allmän förskola

Barn som har från höstterminen det år de fyller 3 år rätt till s.k. allmän förskola. Allmän förskola gäller i Svalöv från september till och med maj, och omfattar 15 timmar per vecka i 35 veckor. Svalövs Montessori erbjuder allmän förskola under grundskolans läsår plus loven, novemberlov, sportlov och påsklov. Grundskolan brukar sluta före förskolan har sin sommaravslutning, varför allmän förskola erbjuds något längre in i juni månad än grundskolans läsår. Sammanlagt erbjuder vi allmän förskola i 40-41 veckor om året.

Sommarsemester

Barn har enligt barnkonventionen (Förenta Nationerna) rätt till vila och rekreation och bör av den anledningen under semesterperioden ha minst fyra veckors ledighet. Personalen har enligt semesterlagen rätt till minst fyra veckors sammanhängande ledighet perioden juni-juli-augusti. Om förälder har semester eller är föräldralediga för något av barnen i hemmet, har barn tillhöriga omsorgen, inte rätt till omsorg under juni-juli-augusti, med undantag för de barn som tillhör allmän förskola när allmän förskola ges. Besök och undantag beslutas i samråd mellan föräldrar och verksamhetsledning. Barnets behov ska alltid sättas främst.

Aktuell info

 1. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 2. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 3. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 4. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 5. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 6. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.

Omsorgstider Juli 2019

2019-01-14
v28-v31 har vi begränsade öppettider
07:00-17:00

Begränsade öppettider gäller Förskolan och fritidshemmet

Omsorgsverksamheten kommer även vara sammanslagen, minst del av perioden
8e juli -- 2e augusti

Ordinarie verksamhet och öppettider har vi till och med v27, dvs den 5e juli, och från och med v32, dvs den 5e augusti 2019.