Styrelse

Hela styrelsen nås på e-postadress: styrelsen@

Christer Eldh Ordförande christer.eldh@ 
Charlotte Strömstedt   charlotte.stromstedt@
Helene Berndtsson   helene.berndtsson@
Jan Ingvar Persson   jan.ingvar.persson@
Måns Christensson   mans.christensson@
Tomas Forsberg   tomas.forsberg@
Caroline Laurell   caroline.laurell@

Suppleanter

Albin Thol     albin.thol@
Aya Ghassan Al-Karkhi     aya.ghassan.al-karkhi@
Dan Persson     dan.persson@ 

VD, Skolchef & operativ huvudman

Styrelsen har utsett en VD att företräda verksamheten som skolchef och operativ huvudman enligt skollagens författningar.
VD är Peter Strömblad.

Styrelsens uppdrag i korthet

Styrelsen är företrädare för huvudmannen enligt skollagen. Det åvilar styrelsen bland annat:

 • att se till att verksamheten följer gällande lagstiftning,
 • att själv föreslå förändringar för en långsiktig och hållbar utveckling,
 • att verkställa fattade beslut,
 • att verka för våra barn och elevers positiva resultatutveckling,
 • att främja samarbetet medlemmar emellan,
 • att verka för ett gott samarbete mellan föreningen och statliga och kommunala organ,
 • att företräda, bevaka och iakttaga föreningens angelägenheter gentemot myndigheter,
 • att behandla till föreningen inkomna förslag och ärenden.

Revision

Öhrlings PWC, Lund, revisor Anders Thulin

Valberedning

E-post: valberedningen - snabel a - svalovsmontessori.se

 • Catarina Selegran
 • Sanna Marjakangas
 • Anna-Karin Persson
 • Jesper Christensson

Ordförandehistorik

2016 Christer Eldh
2014 Louise Blomqvist
2012 Kajsa Lilius
2009 Håkan Vikström
2007 Clas-Tomas Larsson
2006 Birgitte Blicher
2005 Mikael T'Kautz
2002 Olof Barr
2001 Peter Strömblad
1996 Lotti Wachtmeister
1992 Per-Henrik Bondesson
1991 Hans Häggberg