Styrelse

Hela styrelsen nås på e-postadress: styrelsen@

Christer Eldh Ordförande christer.eldh@ 
Dan Persson   dan.persson@
Helene Berndtsson   helene.berndtsson@
Jan Ingvar Persson   jan.ingvar.persson@
Jesper Brenner   jesper.brenner@
Tomas Forsberg   tomas.forsberg@
Caroline Laurell   caroline.laurell@

Suppleanter

Sofie Havgård     sofie.havgard@
Sara Mårtensson     sara.martensson@
Madeleine Henriksson     madeleine.henriksson@ 
Minela Smajlovic     minela.smajlovic@
Emma Gustafsson     emma.gustafsson@
Maija Langvad     maja.langvad@

VD, Skolchef & operativ huvudman

Styrelsen har utsett en VD att företräda verksamheten som skolchef och operativ huvudman enligt skollagens författningar.
VD är Peter Strömblad.

Styrelsens uppdrag i korthet

Styrelsen är företrädare för huvudmannen enligt skollagen. Det åvilar styrelsen bland annat:

 • att se till att verksamheten följer gällande lagstiftning,
 • att själv föreslå förändringar för en långsiktig och hållbar utveckling,
 • att verkställa fattade beslut,
 • att verka för våra barn och elevers positiva resultatutveckling,
 • att främja samarbetet medlemmar emellan,
 • att verka för ett gott samarbete mellan föreningen och statliga och kommunala organ,
 • att företräda, bevaka och iakttaga föreningens angelägenheter gentemot myndigheter,
 • att behandla till föreningen inkomna förslag och ärenden.

Revision

Öhrlings PWC, Lund, revisor Anders Thulin
Patrik Wijk, verksamhetsrevision

Valberedning

E-post: valberedningen - snabel a - svalovsmontessori.se

 • Anna-Karin Persson, sammankallande
 • Amelie Wångklev Jönsson
 • Jesper Christensson
 • Charlotte Strömstedt

Ordförandehistorik

2016 Christer Eldh
2014 Louise Blomqvist
2012 Kajsa Lilius
2009 Håkan Vikström
2007 Clas-Tomas Larsson
2006 Birgitte Blicher
2005 Mikael T'Kautz
2002 Olof Barr
2001 Peter Strömblad
1996 Lotti Wachtmeister
1992 Per-Henrik Bondesson
1991 Hans Häggberg