Stadgar för Svalövs Montessori Ekonomisk Förening

Ändrad t.o.m.: 2018-04-26 vid ordinarie årsstämma

Firma, ändamål och styrelsens säte

§ 1 Firma

Föreningens namn är Svalövs Montessori Ekonomisk Förening.

§ 2 Styrelsens säte

Föreningen har sitt säte i Svalövs kommun.

§ 3 Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:
a) bedriva förskoleverksamhet enligt Montessoripedagogiken. Barn kan antas från och med att de fyller ett (1) år.
b) bedriva skolverksamhet enligt Montessoripedagogiken.

Medlemskap, insats och avgift

§ 4 Medlemmar

Medlemskap är frivilligt såväl för vårdnadshavare med barn i verksamheten som för i föreningen tillsvidareanställd personal. Medlemskap i föreningen krävs av minst en vårdnadshavare, som har barn placerade i förskolan eller fritidsverksamheten.
Ansökan om medlemskap skall skriftligen tillställas styrelsen senast två veckor före föreningsstämma. Ansökan om upphörande av medlemskap skall skriftligen tillställas styrelsen.
Medlemskap upphör automatiskt i samband med ordinarie stämmas avslutande när medlem ej längre omfattas av stadgans §4 första stycket.

Antagning

Förskola och grundskola är öppen för alla. Antagning av barn till förskoleverksamhet görs en gång per månad augusti till maj enligt turordningsregler; syskonförtur och kötid. Antagning av elever till grundskola genomförs i början av april enligt turordningsregler godkända av skolverket. De är i ordning; syskonförtur, barn från föreningens förskola, barn från övriga montessoriverksamheter.

§ 5 Insatser

Medlem skall delta med ett insatsbelopp om femhundra (500) kronor. Insatsen erlägges senast två (2) veckor efter erhållande av medlemskap. Insatsen återbetalas i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

§ 6 Årsavgift

Föreningsstämman får besluta om årsavgift, dock högst femhundra (500) kronor.

§ 7 Medlems åliggande

Av medlem förväntas, att denna skäligen följer föreningens stadgar och beslut samt bidrar till förverkligandet av föreningens ändamål. Styrelsen beslutar om medlemskap och i frågor om antagning av barn. Medlem skall till föreningen erlägga elevavgift så som föreningstämman beslutar.. Vid utebliven inbetalning utgår en påminnelseavgift, fastställd av styrelsen. Denna påminnelseavgift utgår även vid uteblivna årsavgifter. Det åligger medlem att följa de ordningsföreskrifter, som beslutats av styrelsen.

§ 8 Avgång

Elevplats skall skriftligen sägas upp till styrelsen. Uppsägningstiden är tre (3) månader. Om särskilda skäl föreligger, har styrelsen rätt att medge kortare uppsägningstid. Avgång ur föreningen av annan anledning än uteslutning äger rum vid den bokslutstidpunkt, som inträffar tidigast sex månader efter skriftlig uppsägning, om inte styrelsen medger annat.

§ 9 Uteslutning

Medlem, som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan uteslutas av föreningsstämman. Utesluten medlem äger ej rätt att återfå insats eller del i eventuellt överskott.

Styrelse, revisorer och föreningsstämma

§ 10 Styrelse

 1. Styrelsen ska bestå av ordförande och sex ordinarie ledamöter samt två till sex suppleanter.
 2. Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma, samt väljer ledamöter och suppleanter för tiden intill nästa alternativt näst därefter kommande ordinarie föreningsstämma.
 3. Lag om styrelserepresentation för de privatanställda gäller utöver ovan angivna antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.

§ 11 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas (1) revisor samt (1) verksamhetsrevisor för tiden fram till och med nästföljande föreningsstämma. Revisorn ska vara auktoriserad. Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag väljas.

Verksamhetsrevisor ska revidera styrelsen arbete och följa upp styrelsens beslut, och i övrigt följa reglerna kring revision i Föreningslagen (2018:672)

§ 12 Valberedning

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en valberedning med lägst två (2) och högst (4) ledamöter, varav en skall vara sammankallande, för tiden fram till och med nästkommande föreningsstämma.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 14 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse skall ske skriftligen via e-post tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två (2) veckor före extra föreningsstämmas hållande. Övriga meddelanden till medlemmarna anslås på husets anslagstavlor.

§ 15 Föreningsstämma

Föreningsstämma skall avhållas före maj månads utgång. Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen vara styrelsen tillhanda två (2) veckor före stämmans hållande. Skriftliga och/eller elektroniska underlag för beslut vid föreningsstämma skall göras tillgängliga för samtliga medlemmar senast en (1) vecka före stämmans hållande.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 5. Fastställande av dagordning
 6. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust
 10. Val av ordförande
 11. Val av övriga styrelseledamöter
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Årsavgifter och elevavgifter
 14. Budgetpresentation
 15. Val av valberedning
 16. Övriga ärenden
 17. Avslutning

Rösträtt

Varje medlem äger en röst. Stämman är beslutsmässig, om mer än en fjärdedel (1/4) av medlemmarna är representerade. Beslut fattas med enkel majoritet, men vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom i ärenden, som enligt lagen om ekonomiska föreningar (SFS 2018:672) kräver annan majoritet, samt vid personval, då lotten får avgöra. Medlem äger rätt att rösta genom ombud. Antalet ombud regleras i lag om ekonomiska föreningar.

§ 16 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen, då styrelsen finner det nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål påfordras av revisorn eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar. Kallelse utfärdas inom två (2) veckor från det att begäran om extra stämma ställts.

§ 17 Stadgeändring

Ett beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. Det är giltigt om det har biträtts av minst två tredjedelar av de röstande, om inte något annat följer av Lagen om ekonomiska föreningar (SFS 2018:672)

§ 18 Upplösning av föreningen

Vid upplösning av föreningen gäller vad som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar (kap. 11). Förekommande kontanta tillgångar skall, sedan alla skulder och förpliktelser infriats, delas lika mellan föreningens medlemmar.

§ 19 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av den eller dem, som styrelsen därtill utser.

§ 20 Årsredovisning

Styrelsen skall fyra (4) veckor före ordinarie föreningsstämma avge årsredovisningshandlingar till föreningens revisor. Revisorerna skall senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen.

§ 21 Överskottsfördelning

Eventuellt överskott enligt fastställd balansräkning skall, sedan lagstadgade avsättningar skett, föras i ny räkning.

§ 22 Övrigt

I övrigt gäller vad som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar.
------------------------------------- O ---------------------------------------

Förändringshistorik

Stämmobeslut tagna 2017-04-05 & 2018-04-26:
§7 "intagning av" byts till "... antagning av ... "

§ 11 Revisorer På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en (1) revisor samt högst en (1) revisorssuppleant för tiden fram till och med nästföljande föreningsstämma.

§ 15 om Rösträtt Varje medlem äger en röst. Stämman är beslutsmässig, om mer än hälften (1/2) av medlemmarna är representerade. Beslut fattas med enkel majoritet, men vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom i ärenden, som enligt lagen om ekonomiska föreningar kräver annan majoritet, samt vid personval, då lotten får avgöra. Medlem äger rätt att rösta genom ombud. Ombudet får endast företräda en (1) medlem, om inte föreningsstämman beslutar annat.

§ 17 Stadgeändring Ändringar av stadgarna fordrar endera enhälligt beslut av samtliga röstberättigade medlemmar närvarande på en föreningsstämma eller enkel respektive två tredjedels (2/3) majoritet av de röstberättigade vid två på varandra följande föreningsstämmor eller den större majoriteten som kan krävas enligt föreningslagen.

§ 21 Överskottsfördelning Eventuellt överskott enligt fastställd balansräkning skall, sedan lagstadgade avsättningar skett, föras i ny räkning, såvida inte föreningsstämman beslutar annat.

Stämmobeslut tagna 2011-04-14 & 2010-03-25:
§ 10
Styrelsen består av lägst åtta (8) och högst tolv (12) ledamöter och väljs av föreningsstämman för tiden fram till och med nästa föreningsstämma. Föreningsstämman utser ordförande. Vid föreningens första föreningsstämma skall hälften av styrelsens ledamöter väljas för en tid av två (2) år. Resterande av styrelsens ledamöter väljs för en tid av ett (1) år. Styrelsens uppgift är att sköta den ekonomiska förvaltningen samt att ansvara för den löpande verksamheten. Styrelsen skall sammanträda vid behov, dock minst sex (6) gånger per år. Ledamot kan när som helst under verksamhetsåret begära extra sammanträde. Styrelsen är beslutsmässig, om hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, men vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsens möten skall protokollföras.