Avgifter

Abonnemangsavgift tas ut under årets alla månader. Debitering sker av Svalövs Montessori genom att faktura skickas via e-post till vårdnadshavare mellan den 1e och den 15e varje månad. Fakturan skall vara betald innan månaden är slut. Avgifterna baseras på:

 1. Regeringens beslutade maxtaxa (maxbelopp och % av hemmets inkomst)
 2. Barnets abonnemang
 3. Föreningens årsavgift.

MaxTaxa i fritidshemmet

 1. Barn 1 taxa = 3 % av inkomsten.
 2. Barn 2 taxa = 2 % av inkomsten.
 3. Barn 3 taxa = 1 % av inkomsten.
 4. Barn 4 Ingen avgift

Det yngsta barnet, inskrivet i kommunens eller föreningens omsorg, räknas som barn nr 1.

Abonnemangsavgifter i fritids

Nr Typ Avgift
F Heltids fritids 100% av maxtaxan
F2 Heltids fritids delade fakturor 50% av maxtaxan / hem
F3 Heltids fritids växelvis boende 50% av maxtaxan

Inkomstuppgift

Inkomstuppgift inhämtas av Svalövs Montessori från hemmen och kontrolleras mot skatteverket. Blankett för inkomstuppgift finns här: http://svalovsmontessori.se/files/documents/inkomstuppgift.pdf 

Inkomstuppgift ska lämnas

 • i samband med barnets nyplacering, eller
 • när inkomst- eller familjeförhållandena förändras, eller
 • på anmodan

Med hushåll avses ensamstående eller sammanboende folkbokförda på samma adress. Om föräldrar inte lämnar in inkomstuppgift debiteras maximal avgift.  Felaktig information i inkomstuppgifter (inkomster, familjeförhållanden etc.) kan medföra efterdebitering. Föreningen har rätt att genomföra retroaktiva rättelser om den felaktiga uppgiften inneburit att för låg avgift debiterats. I de fall hushållet får sänkt inkomst, ska förändring meddelas minst två månader i förväg för att avgiftsreducering ska ske nästkommande månad.

Inkomstuppgifterna som ska lämnas är den inkomst som beskattas. Bidrag och annan inkomst som inte beskattas utgör inte grund för vilken avgift som betalas.
OBS! Inkomstuppgiften är före skatt och avdrag, d.v.s. bruttolön. Dessa är exempelvis:

 • Lön och andra ersättningar före skatt i anslutning till anställning
 • Sjukpenning
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Vårdbidrag (Den del av vårdbidraget som utgör arvode och som beskattas ska inkluderas i de inkomstuppgifter som lämnas för hushållet. Ersättning för merutgifter ska inte tas med.)

Avgiften för barnomsorg grundas på familjens inkomst där barnet vistas och taxan gäller för gifta, sammanboende och partner, med eller utan gemensamma barn samt för ensamstående. Om den avgiftsgrundande inkomsten varierar från månad till månad lämnar hushållet in uppgift om ett genomsnitt d.v.s. hushållets beräknade bruttoårsinkomst delat med 12 månader.

Medlemsinsats och medlemsavgift

Svalövs Montessori är en föräldraförening. En av barnets föräldrar måste vara medlem i föreningen. Varje medlem har en röst vid föreningsstämman. Som medlem betalar man en insats på 500 kr. Insatsen är en deposition som återfås vid utträde. Medlemsinsatsen faktureras när familjens första barn börjar i förskolan eller börjar på fritids om någon i familjen inte redan är medlem. Båda föräldrarna kan vara medlemmar i föreningen.

Medlemsavgiften är en årsavgift. Medlemsavgiften beslutas av föreningens medlemmar på årsstämman. Medlemsavgiften faktureras alla medlemmar efter föreningsstämman (normalt i april/maj) och nya medlemmar som tillkommer under hösten debiteras när första barnet börjar i verksamheten.

Engagemenag

Eftersom Svalövs Montessori är en föräldraförening, förväntas medlemmar engagera sig positivt i föreningen och verksamheten. I engagmenanget ingår att konstruktivt bidra på olika sätt. Föreningen arrangerar olika föräldraträffar för både samkväm och fortbildning. Medlemmar bidrar med enklare fastighetsskötsel, praktikplatser för grundskolans prao-elever, kak-bak och grillkvällar. Hela poängen med att vara en förening, är att göra bra och tillsammans för alla våra barn.

Villkor

 1. Avgiftsändring görs nästkommande månad.
 2. Påminnelseavgift debiteras vid försenad betalning.
 3. Upprepad utebliven betalning kan medföra avstängning samt krav från kronofogden och medlemsuteslutning.
 4. Ingen avgiftsreducering görs för att verksamheten är stängd för studiedagar eller barnet ej närvarar pga ledighet, semester, sjukdom, senarelagd inskolning eller liknande.
 5. Debitering för barn i växelvis boende, kan administrativt delas på två fakturamottagare och utifrån varje hems sammanlagda inkomst. Ansökan om delad debitering görs till verksamhetens kansli via mail till kansli@svalovsmontessori.se.
 6. Vårdnadshavare kan alltid till skolledningen ansöka om bistånd eller avbetalningsplan.

Avstängning

Har en familj efter påminnelser inte betalat stängs barnet av från förskolan eller fritidshemmet. Vid en eventuell avstängning fullföljs normala kravåtgärder, omfattande betalningsföreläggande etc. Familjens barn kan inte erbjudas ny plats i förskola eller fritidshem förrän tidigare uppkommen skuld betalats.