Abonnemangsregler

Antagen av styrelsen 2016-06-15 (villkor reviderade 2018-01-01)

Är ert barn 1-2 år? - Då kan ni välja mellan:

 1. HEL barnomsorg, om du och din sammanboende jobbar eller studerar. Barnet får vara på förskolan de tider ni jobbar eller studerar plus restid till och från jobbet/studieplatsen. Barnet får inte vara på förskolan när någon av er är lediga. Avgift: 100% av maxtaxan (debiteras i 12 månader).

 2. 15-timmars barnomsorg läsår, tre eller fem dagar per vecka, perioden 15/8-15/6 förutom på novemberlovet, jullovet, sportlovet och påsklovet. Avgift: 50% av maxtaxan (debiteras i 12 månader).

 3. 15-timmars barnomsorg helår, tre eller fem dagar per vecka, om du och din sammanboende jobbar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande. Barnet får inte vara på förskolan när du eller din sammanboende har semester. Avgift: 60% av maxtaxan (debiteras i 12 månader).

Höstterminen det år ert barn fyller 3 år, – erbjuder vi:

Allmän förskola, tre dagar per vecka (mån-ons), samma som grundskolans läsårstider. Allmän förskola är avgiftsfri.

Behöver ni barnomsorg utöver allmän förskola, – kan ni lägga till:

 1. HEL barnomsorg hela året, om du och din sammanboende jobbar eller studerar. Barnet får vara på förskolan de tider ni jobbar eller studerar plus restid till och från jobbet/studieplatsen. Barnet får inte vara på förskolan när någon av er är lediga. Avgift: 66% av maxtaxan (debiteras i 12 månader)

 2. HEL barnomsorg under sommarlovsperiod, om du och din sammanboende jobbar eller studerar. Barnet får vara på förskolan de tider du jobbar eller studerar plus restid till och från jobbet/studieplatsen. Barnet får inte vara på förskolan när någon av er är lediga. Avgift: 100% av maxtaxan (2mån debiteras i maj. Abonnemanget kan endast tecknas före april).

 3. 15-timmars barnomsorg under loven, tre eller fem dagar per vecka, sommarlovsperiod 15/6-15/8, novemberlov, jullov, sportlov och påsklov, om du och din sammanboende jobbar eller studerar. Barnet får inte vara på förskolan när någon av er är lediga.
  Avgift: 10% av maxtaxan (debiteras i 12 månader)

Fritids från F-klass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år:

Barnet får vara på fritids de tider du och din sammanboende jobbar eller studerar plus restid till och från jobbet/studieplatsen. Barnet får inte vara på fritids när någon av er är lediga. Avgift: 100% av maxtaxan (debiteras i 12 månader)

I samband med att barn övergår från förskolan till fritids ändras omsorgsabonnemang automatiskt per den 1e augusti, även om faktisk överflyttning kan komma att ske vid terminsstart. Omsorgsabonnemang inom Svalövs Montessori skall inte sägas upp i samband med övergång.

Villkor

 1. En av barnets föräldrar måste vara medlem i föreningen. Medlemsdeposition 500 kr, återfås vid utträde.
 2. Årsavgift beslutas av årsstämman och debiteras årligen efter föreningsstämman (normalt i april/maj).
 3. Ändring av omsorgstid/schema ska göras med den framförhållning som är möjlig. Vistelsetider avgörs av verksamhetsansvarig utifrån arbets/studietider inklusive restid till och från arbetsplats/skola.
 4. Ni kan alltid till skolledningen ansöka om undantag från reglerna.
 5. Ändring av abonnemangsform/avgift kan enbart göras med minst 30 dagars framförhållning. Debiteringsändring görs nästkommande månad. Debitering för barn i växelvis boende, kan delas utifrån varje hems sammanlagda inkomst. Avgiftsreducering för barn i växelvis boende, där enbart det ena hemmet uppfyller abonnemangskriterierna beaktas efter ansökan.
 6. Påminnelseavgift debiteras vid försenad betalning. Upprepad utebliven betalning kan medföra avstängning samt krav från kronofogden och medlemsuteslutning.
 7. Barn skall vara lediga minst 5 veckor vart kalenderår. Barn har enligt barnkonventionen rätt till vila och rekreation och ska därför vara lediga minst 4 sammanhängande veckor under sommarperioden.
 8. Ingen avgiftsreducering görs för att verksamheten är stängd för studiedagar eller barnet ej närvarar pga ledighet, semester, sjukdom, senarelagd inskolning eller liknande.

Avgifter

Debitering sker av Svalövs Montessori genom att fakturaavi skickas till vårdnadshavare via e-post. Månadsvis taxa understigande 100 kronor debiteras terminsvis. Inkomstuppgift inhämtas av Svalövs Montessori från hemmen och kontrolleras mot skatteverket. Maxtaxan, dvs den maximala avgift som kan debiteras för omsorg inom förskola och fritidshem beslutas av Svalövs Kommun. Det yngsta barnet, inskrivet i kommunens eller föreningens omsorg, räknas som barn nr 1.

Förskoletaxa

Barn 1 taxa = 3 % av inkomsten.
Barn 2 taxa = 2 % av inkomsten.
Barn 3 taxa = 1 % av inkomsten.
Barn 4 Ingen avgift

Fritidstaxa

Barn 1 taxa = 2 % av inkomsten.
Barn 2 taxa = 1 % av inkomsten.
Barn 3 taxa = 1 % av inkomsten.
Barn 4 Ingen avgift

Inkomstuppgift

Inkomstuppgift för hushållet ska lämnas

-  varje år senast den 1 oktober, eller
-  i samband med barnets nyplacering, eller
-  när inkomst- eller familjeförhållandena förändras, eller
-  på anmodan av verksamhetsledningen.

Inkomst behöver ej uppges om hushållet väljer att betala högsta avgift enligt maxtaxan.

Blankett för inkomstuppgift finns här: http://svalovsmontessori.se/files/documents/inkomstuppgift.pdf

Med hushåll avses ensamstående eller sammanboende folkbokförda på samma adress. Barn som endast deltar i allmän förskola eller i förskoleklass betalar ingen avgift och föräldrarna behöver då inte lämna inkomstuppgifter. Om föräldrar inte lämnar in inkomstuppgift får föreningen med utgångspunkt för vad som redan är känt åsätta skälig avgift. Felaktig information i inkomstuppgifter (inkomster, familjeförhållanden etc.) kan medföra efterdebitering. Föreningen har rätt att genomföra retroaktiva rättelser om den felaktiga uppgiften inneburit att för låg avgift debiterats. I de fall hushållet får sänkt inkomst, ska förändring meddelas minst 30 dagar i förväg för att omedelbar reducering av fakturor ska kunna ske.