Abonnemang

Fritidsabonnamang ansöks om på blankett "Ansökan fritidshemsplats". Svarstiden på ansökan är 2 veckor. Uppsägningstid är 2 månader. I samband med ansökan ska flera blanketter bifogas. Vilka blanketter som ska bifogas framgår av ansökan. Samtliga blanketter ska vara fullständigt ifyllda, underskrivna av båda vårdnadshavarna och inlämnade för att abonnemang ska upprättas. Ansökan bildar underlag för ett placeringsbeslut, som börjar gälla från och med beslutat start-datum. Avgift tas ut från det datum som anges på placeringsbeslutet, i regel samma datum som önskat start-datum.

I samband med att barn övergår från förskolan till fritids ändras omsorgsabonnemang automatiskt den 1e augusti, även om faktisk överflyttning kan komma att ske vid terminsstart. Omsorgsabonnemang inom Svalövs Montessori skall inte sägas upp i samband med övergång.

Rätt till fritids

Elever i grundskolan vars föräldrar arbetar eller studerar har rätt till fritids från och med förskoleklassen till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Abonnemang upphör automatiskt den siste juli, det år barnet fyller 13 år. Barn till föräldralediga har inte rätt till fritids. Elever vars omsorgsbehov endast omfattar kort tid före (ca 7:45-skolstart) och kort tid efter skoldag (skolslut- ca 14:15), har inte rätt till fritids då de omfattas av grundskolans tillsyn och omsorg.

Omsorgstid

Tillåten vistelsetid på fritids är den tid då båda föräldrarna arbetar eller studerar samtidigt inklusive restid till och från arbetsplats eller skola. 

Barnet har inte rätt att vara på fritids då någon av vårdnadshavarna är ledig eftersom det då inte föreligger något omsorgsbehov.

Fritidschef har rätt att av vårdnadshavare begära intyg från arbetsgivare, arbetsförmedlingen eller skola avseende tider för arbete/studier. Alternativt intyg på att föräldraledigheten överlåtits på någon annan.

Vid vårdnadshavares sjukdom kan du ansöka om utökad vistelsetid för ditt barn:

  • om barnet har behov av heltidsplats på grund av familjens situation i övrigt, eller
  • om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling och av den orsaken har behov av utökad vistelse i förskola, eller

Handläggningstiden för en fullständig ansökan är ca 4 veckor.

Lovfritids

Fritidshemmet har lovfritids under skolloven för de barn som har fritidsabonnemang inom barnets tillåtna vistelsetid. Inför loven inhämtas och kontrolleras barnens omsorgstider särskilt och med i förväg bestämd framförhållning. För November-, Sport- och Påsklov är framförhållningen ca 4 veckor. Anmälan om omsorgsbehov över Jullovet är den 15e november. Anmälan om omsorgsbehov över sommarlovet är den 15e maj. Sen eller uppenbart oriktig anmälan innebär att rätten till plats förverkas.

Under vårdnadshavares sjukdom får fritidselever lämnas till lovfritids den tid som anses skälig. Efter en veckas sjukdom krävs läkarintyg avseende omsorgsbehov. Tidsomfattningen prövas sedan fyra gånger årligen av rektor i förskolan/fritidschef.

Ledighet

Barn behöver rekreation och vila och ska ha minst en sammanhängande längre ledighet under året.

Villkor

  1. En av barnets föräldrar måste vara medlem i föreningen. Medlemsdeposition 500 kr, återfås vid utträde.
  2. Ändring av omsorgstid/schema ska göras med den framförhållning som är möjlig. Vistelsetider avgörs av rektor för förskolan utifrån arbets/studietider inklusive restid till och från arbetsplats/skola. Överklagan av rektors beslut skall göras till föreningens VD.
  3. Ändring av abonnemangsform/avgift kan enbart göras med minst 30 dagars framförhållning. Debiteringsändring görs nästkommande månad.
  4. Abonnemang för barn i växelvis boende, där enbart det ena hemmet uppfyller abonnemangskriterierna beaktas efter ansökan. Växelvis fritids hos olika huvudmän godkänns ej.
  5. Barn skall vara lediga minst 5 veckor vart kalenderår. Barn har enligt barnkonventionen rätt till vila och rekreation och ska därför vara lediga minst 4 sammanhängande veckor under sommarperioden.
  6. Ingen avgiftsreducering görs för att verksamheten är stängd för studiedagar eller barnet ej närvarar pga ledighet, semester, sjukdom, senarelagd inskolning eller liknande.
  7. Vårdnadshavare kan alltid till fritidshemmets chef ansöka om undantag.

Antagen av styrelsen 2016-06-15 (villkor reviderade 2018-01-01)