Allt om fritidshemmet

Fritidshemmets verksamhet är trygg, lärorik och stimulerande för alla barn som deltar i den. Montessoriinspiration genomsyrar det fria valet, hjälpsamhet och att man delar med sig. Läsning, vila rörelseaktiviteter och frisk luft är viktiga grunder för vårt Fritids. Här arbetar fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare med eller utan påbyggnad av montessoriutbildning. Verksamheten omfattar barn i ålder från 6 till 12 år. Fritids är enbart tillgänglig för elever i föreningens grundskola, årskurserna F-6.

Vi tillämpar INTE kö till fritidshemmet. Alla barn i grundskolans årskurser F-6 är garanterade en plats i fritidshemmet.

Öppettider

Fritidshemmet är öppet helgfri måndag till fredag från 6:30 till 17:30. Dag före afton och dag före röd dag stänger fritidshemmet klockan 15:00.Under sommarperioden är fritids stängd minst 2 veckor. Fritids kan även vara stängd en till två dagar respektive termin för planeringsändamål. Mellanmål serveras barnen.

Abonnemang

Abonnemang gäller löpande med två månaders uppsägningstid. Föreningens mottagningsdatum är tidigaste uppsägningsdatum. Uppsägning för lovperioder eller perioden 1/6 - 15/9 accepteras ej. Barn med växelvis boende där enbart en förälder behöver fritidshemsplats har 50% rabatt på omsorgstaxan. Blanketter:

Inskolning

Placering vid fritidshemmet innebär möjlighet till en veckas inskolningsperiod då förälder får lov att medverka. Ordinarie omsorgsavgift uttages under inskolningstiden.

Abonnemangsändring vid övergång från förskola till fritids

I samband med att barn övergår från förskolan till fritids ändras omsorgsabonnemang automatiskt per den 1e juli, även om faktisk överflyttning kan komma att ske vid terminsstart. Omsorgsabonnemang skall inte sägas upp i samband med övergång då man genom uppsägning förlorar såväl köplats som skolantagning och medlemskap i föreningen.

Abonnemang och medlemskap

I samband med att man accepterar antagning till förskoleverksamhet eller fritidsverksamhet blir man automatiskt medlem i föreningen. Avisering av omsorgsavgift och fakturering av medlemsinsats sker i förväg och den månatliga avgiften reduceras inte på grund av frånvaro.

Avgifterna är grundade på Svalövs kommuns taxeregler, dvs inkomst- och omsorgsomfattningsbaserade. Förändring av omsorgstid och uppsägning av abonnemang skall ske skriftligt minst en månad före ändring skall träda i kraft. Avgift tas ut under årets alla månader och föreningen äger rätt att ta ut påminnelseavgift och dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen. Uppsägning av förälders sista kvarvarande abonnemang innebär även begäran om utträde ur föreningen. Dylik uppsägning innebär även per automatik uppsägning av eventuella köplatser. Förnyad köanmälan kan göras först när uppsägning verkställts.

Omsorgstid

Omsorgstiden bestäms av omsorgsbehovet vilket är den tid då barnets samtliga vårdnadshavare arbetar eller studerar samtidigt inklusive restid till och från arbetsplats eller skola. Föräldrar som vikarierar disponerar platsen under arbetstid, med den framförhållning som är möjlig.

Barn inom skolbarnsomsorg har inte rätt till plats då vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig.

Under vårdnadshavares sjukdom får barnet lämnas under den tid som kan anses skälig. Bedömning från läkare avseende omsorgsbehov krävs efter en månad. Verksamhetsledningen har rätt att av vårdnadshavare begära ett intyg från arbetsgivare, arbetsförmedlingen eller skola avseende tiderna för arbete/studier.

Omsorgstiden registreras av vårdnadshavarna i SchoolSoft. Minst två veckors framförhållning krävs. Ändringar för enstaka dagar inom två veckor, meddelas fritidshemmet personal direkt. Närvarolistor för kommande vecka skrivs ut var torsdag, varför det är lämpligt att senast torsdag morgon meddela eventualla avvikelser.

Semesterstängt

Barn har enligt barnkonventionen (Förenta Nationerna) rätt till vila och rekreation och bör av den anledningen under semesterperioden ha minst fyra veckors ledighet. Därför har förskolan och fritidshemmet stängt minst två veckor var sommar.