Vad är Montessori?

Montessori är namnet på den pedagogiska inriktning som dr Maria Montessori grundade i Casa dei Bambini eller barnens hus i Rom, Italien, 1907.

Utbildingsfilosofin utgår från att läraren har ett handledande förhållningssätt grundat i barnets konstaterade behov och möljigheter att tillägna sig nya förmågor och kunskaper. Att utgå från barnet förutsätter särskilt skickliga lärare som klarar att anpassa sin ledning av barnet för lärande. Det innebär noggrant utvalda läraktiviteter och material som introduceras för barnet för träning, därefter användning och förståelse för.

Idag är Montessori den enskilt största bildningsformen, med fler än 22 000 Montessoriskolor, i mer än 100 länder fördelat på sex kontinenter.

Sex grundläggande principer inom Montessoripedagogik

Montessoripedagogiken bygger på 6 grundläggande principer:

  1. Förberedd miljö
  2. Frihet/ansvar
  3. Individualisering/samarbete
  4. Hjälp till självhjälp
  5. Konkretion/motorik
  6. Helhet/fredstanke

Pedagogiken bygger på en människo- och kunskapssyn som säger att barnet har sensitiva perioder när det känner lust och är särskilt mottagligt för inlärning. Maria Montessori kallade detta för det absorberande sinnet.

Hjälp till självhjälp och eget ansvar

Inom Montessoripedagogiken lägger man stor vikt att varje barn ska ha medinflytande och känna ett eget ansvar. Begreppet individualisering innebär att barnet sätts i centrum.

Lärarens roll är att observera barnet och sedan fungerar som en handledare som stödjer och motiverar barnet i inhämtningen av kunskap. Kursplanen läggs upp med långa arbetspass för att ge barnen tid och ro där de får sysselsätta sig med det som de själva väljer utifrån möjligheterna som erbjuds. Klasserna är så långt som möjligt integrerade och åldersblandade.

Utbildningsmaterialet inom Montessoripedagogiken

Materialet som används inom Montessoripedagogik är mycket konkret och är självrättande för att tillåta barnet att arbeta så självständigt som möjligt. Montessorimaterial köps till viss del, men en stor del av materialet tillverkas också av läraren och barnet.

Inom Montessoripedagogiken ges betyg från samma ålder som i andra skolor och man följer samma läroplaner - Läroplan för förskolan (Lpfö 98) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 22) - som andra typer av förskolor och skolor.