Vår montessori

På Svalövs Montessori trivs barn och elever. Maten är supergod, lärarna är många och undervisningen är spännande. Du som elev får ta ett större ansvar och bestämmer mer över nivån och innehållet i dina studier. Hur är det möjligt?

Miljö

 • Skräpplockardagar
 • Miljötema i alla årskurser
 • Miljömedvetenhet
 • Sopsortering

Jo, vi arbetar tematiskt, ålderblandat och ämnesövergripande. Precis som när man går i gymnasiet har du som elev på Svalövs Montessori en stor frihet i hur du vill göra din uppgift. Frihet stimulerar kreativiteten. Har man roligare och får aktivt beröm när man gör framsteg, så blir det ännu roligare att lära sig mer, klara prov och få bra betyg.

Skolinspektionen har redan för länge sedan konstaterat att "skolans förutsättningar för att anpassa undervisningen efter varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande är goda. Varje vecka arbetar eleverna till exempel vid flera arbetspass med indiviuellt anpassade uppgifter." - Bättre beröm kan en skola inte få av en statlig myndighet!.

Alla människor är olika och lär på olika sätt

Det är viktigt att förskolebarn och elever känner trygghet och lär sig visa hänsyn och respekt i samspel med andra.

Vi uppmuntrar till att hjälpa varandra istället för att tävla mot varandra.

Montessoripedagogiken har sin grund i att alla barn går igenom samma mognadsstadier, men inte nödväntdigtvis samtidigt, på samma sätt och med samma intensitet. Friheten att välja aktivitet och att arbeta i egen takt, ensam, två och två eller i grupp är en viktig grundsten i Montessoripedagogiken.

Svalövs Montessori är en allmän friskola med förskola, grundskola och fritidshem. Vi är öppna för alla barn och elever. Verksamheten drivs professionellt och som ett föräldrakooperativ, vilket innebär att alla föräldrar har ett gemensamt ansvar för verksamheten och också större insyn och möjlighet att påverka. En av Svalövs Montessoris styrkor är den röda tråden från förskolan till högstadiet. Vi arbetar på samma sätt med att tro på barnets förmåga att själv kunna lära sig saker med hjälp av handledning och bekräftelse.

Förskoleverksamhet & Utbildning

 • Individanpassad
 • Åldersintegrerad
 • Mindre grupper
 • Entreprenörskap
 • Tematiska projekt

Vi erbjuder ett lustfyllt lärande i en trygg miljö. Genom lek och stimulans får barnen utlopp för sin fantasi och svar på sina många nyfikna frågor. Allt vårt arbetsmaterial finns på hyllor i barnvänlig höjd.

Den nationella läroplanen styr innehållet i skolans undervisning men vårt arbetssätt präglas av Montessoripedagogiken. Redan i förskoleklassen introduceras de olika ämnena på ett lekfullt sätt, tex NO i form av enklare experiment. Eleverna tränas i att använda presentationstekniker och datorprogram samt arbeta i projektform.

"Vi erbjuder en positiv miljö där barnen kan utvecklas till glada, trygga individer med stark självkänsla."

 • Engagerade
 • Ständig dialog med eleverna
 • Personlig handledning
 • Kontinuerlig fortbildning

Pedagogerna

Från en tidig ålder observerar pedagogerna barnens utveckling och ger sedan genom hela skolgången den stimulans som svarar mot varne barns/elevs mognad och intresse. Pedagogen berättar, beskriver och klarlägger samt visar var kunskap finns att hämta och hur materialen ska användas.

Samhörighet

 • EQ-övningar
 • Anti-mobbing
 • Mentorskap
 • Fadderfamiljer
 • Familjedagar

Eleven

Vi arbetar för att utveckla nyfikenhet och lust att lära. Förskolebarn, elever och vuxna ska känna sig delaktiga samt känna ansvar och stolthet. Det ska vara tydligt för eleverna hur de under sin skoltid utvecklas i ansvar och inflytande över sitt eget lärande.

"Känslan av att lyckas med ett jobb, som man själv valt, skapar naturlig abetsglädje och uppmuntran."