Allt om fritidshemmet

Fritidshemmet kompletterar skoldagen med morgonfritids, eftermiddagsfritids och lovfritids. Verksamheten är trygg, lärorik och stimulerande. Variation av planerade aktiviteter och fria val av lekar, aktiviteter och material stimulerar fantasi, lärande, trivsel och trygghet. På vårt Montessorifritids förstärks filosofin "hjälp mig lära mig själv" genom att hjälpa varandra, dela med sig, vara sams, ha kul och ta ansvar för miljön. Läsning, samtal, sång, rita, räkna, vila rörelseaktiviteter och frisk luft är viktiga grunder för vårt Fritids.

Barngrupper & avdelningar

Fritids är fördelat i två avdelningar. Fritids1 är för 6-7 åringar som går i förskoleklass och årskurs 1. Fritids2 är för 8-12 åringar som går i årskurs 3-6. Alla elever i årskurs F-6 är garanterade fritidsplats.

Fritids1, för de yngre, är i samma lokaler som de är i under sin grundskoletid, vilket är på bottenplan i Mellanskolan. Här äter barnen frukost och mellanmål. Ett av klassrummen med tillhörande grupprum delas med klass F-1b, för att skolintegrationen ska fungera väl. Ett rum kallar vi för skaparrummet, ett för byggis och ett rum är vårt sinnesrum. På Fritids1 är vi ute mycket och vi använder även vår fina Sporthall flera eftermiddagar i veckan.

Fritids2, för de äldre, är på andra våningen på Mellanskolan. Det betyder att eleverna i 2-3 går ned till 4-5's plan. Fritids2 är öppet på eftermiddagarna och på loven. Här äter barnen mellanmål direkt efter skolan. Fritids2 har fyra rum med olika aktivitetsinriktningar, som allrum, läsrum, skaparrum och spelrum. På Fritids2 är vi ute mycket och vi är i vår fina Sporthall flera eftermiddagar i veckan.

Pedagoger

På fritids arbetar fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare med eller utan påbyggnad av montessoriutbildning. Mellanskolans grundskollärare arbetar ca 1-1½ timme i veckan i fritidshemmet.

Personalen på fritids har rätt till semester som alla andra. Under loven har lärare ferie och det är inte möjligt att hänvisa till andra fritidshem eller stänga helt. Som fristående fritidshem med förskola har vi förmånen att samarbeta med Svalövs Montessoris Förskola. Det innebär att vi har möljighet att ha ett begränsat sommaröppet alternativ. Alternativet är endast öppet i hänsyn till barnens behov av trygghet och kontinuitet. Under ett antal sommarveckor erbjuds sommarförskola och sommarfritids på förskolan. Det är av ovanstående skäl inte möjligt att garantera alla barn plats under de veckor av sommaren som är vår verkliga lågsäsong. Anmälan till sommarförskola och sommarfritids görs i april.

Fritidschef, utbildningsledare och rektor

Det övergripande ansvaret för fritidshemmet ligger hos fritidschefen tillika förskolans rektor, som nås på fskrektor@svalovsmontessori.se. Fritidshemmets leds i vardagen av Mellanskolans utbildningsledare, som nås på UL.mellanskolan@svalovsmontessori.se. För elevernas individuella utbildningsbehov i fritidshemmet ansvarar grundskolans rektor, som nås på rektor@svalovsmontessori.se. Varje elev i fritidshemmet har en egen kontaktperson som samarbetar med elevens mentor i grundskolan kring elevens behov och lärande tillsammans med alla pedagoger i barnets närhet, utifrån läroplanernas mål.

Montessoripedagogik i fritidshemmet

På Svalövs Montessoris fritidshem strävar vi efter att skapa ett varmt, tillåtande och positivt klimat där barnen ska känna sig trygga och bekräftade. Vår målsättning är att utveckla barnens förmåga att själva hantera sin vardag och att ta ansvar för sin fritid.

Barnen har inflytande

Barnen har stort inflytande på fritidshemmet genom att de själva väljer aktivitet och tar fram det material de vill använda. Vi vuxna är lyhörda inför barnens behov och önskemål. Barnens egna åsikter och idéer används på olika sätt i vår verksamhetsplanering och de syns i verksamheten som exempelvis ett eget fritidsråd.

Lovverksamhet

Under loven planerar vi verksamheten så att de barn som har behov av omsorg får vardags- och miljöbyte i form av särskilda aktiviteter, utflykter och får möjlighet att samverka med vår förskola. Målet är att barnen ska ha en känsla av lov, dvs ledigt från skolan. Vi är stolta över vår lovverksamhet och upplever att det skapar stor positiv energi till både barn och vuxna.

Körverksamhet

Tillsammans med Svalövs Kulturskola erbjuds barnen på fritids kostnadsfritt deltagande i Montessorikören. Kören tränar en gång i veckan på Storskolan. Körträningen är efter mellanmålet. Anmälan till kören gör du som förälder på formulär här på hemsidan. Montessorikören framträder exempelvis på skolavslutning och särskilda evenemang som Kulturskolan bjuds in till. Vi är väldigt stolta över att ha en stor och engagerad kör, med två professionella körledare.

Våra mål för fritidshemmet

• Våra barn ska känna sig trygga med sina kompisar och med de vuxna de möter.
• Barnen ska kunna leka och ha roligt.
• Vi vill att barnen ska känna en "vi-känsla" och kunna leka med vem som helst.
• Barnen ska ha möjlighet att styra över sin tid och sin sysselsättning.

I det dagliga arbetet utgår vi från läroplanen, Lgr 11, som anger målen för skolans hela arbete och därmed även omfattar den fritidspedagogiska verksamheten. Fritidspedagogiken bidrar till att målen i läroplaner och kursplaner uppfylls. Pedagogiken syftar också till att eleverna får en fördjupad förståelse, färdighet och förtrogenhet i fritidspedagogikens åtta kunskapsområden; relationer – konflikthantering, genus, rörelse och hälsa, natur/miljö och teknik, språk och kommunikation, kultur, individens identitet och elevers inflytande och ansvar.

En vanlig dag på fritids

06.15 MorgonFritids öppnar.
06.45 Frukost serveras
07.15 Frukost dukas av, aktiviteter inne eller ute
07.45 Uteaktiviteter
08.30 Skoldagen börjar
14.00 Fritids1 & Fritids2 börjar med upprop och mellanmål. De som ska till bussar går med vuxen
14.30 Aktivitetspass (inne eller ute beroende på planering och väder)
16.15 Fritids2 stänger och vi har sammanslaget Fritids
17.30 Fritids stänger 

Inskolning

Det bästa för de nya fritidsbarnen är att, om möjligt, börja fritids samtidigt som grundskolans första dag. Utomstående nya barn som ska börja i de yngre skolåren och även ha fritids, bjuds in till två dagars "uppgång". "Våra Sexåringar" som går på Svalövs Montessoriförskola är ett par gånger på besök i både grundskolan och fritidshemmet.

Sommarlovet är långt för barn och det är bra för barnen att skolas in i fritids större miljö. När sommaren går över i augusti är Fritidshemmet öppet, dvs före grundskolans läsår.  Vi erbjuder möjlighet till en kort inskolningsperiod för nya fritidselever då en av barnets föräldrar rekommenderas att medverka i verksamheten del av den första dagen på fritids.

Abonnemang, Plats och Maxtaxa

Svalövs Montessori är en fristående grundskola med tillhörande fritidshem, med egen antagning och egna villkor. Du förälder, som har fritidshemsplats för ditt barn hos Svalövs Montessori, blir medlem i Svalövs Montessori Ekonomisk Förening, när du accepterar platsen. Föreningen debiterar dig en årlig medlemsavgift, en medlemsinsats och maxtaxa. Maxtaxan bestäms av Statens Skolverk och Svalövs Kommun. Som fristående fritidshem måste vi följa Svalövs Kommuns avgiftsregler. Maxtaxan innebär att ett tak satts för hur hög barnavgiften får bli för olika familjer.

Fritidselever har rätt till fritids i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier, eller om barnet har eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Det är fritidschefen som beslutar om rätten i detalj. För att fritidschefen ska kunna besluta om rätten i detalj krävs att familjen redovisar sin fulla situation kring föräldraledighet, arbetsplats, arbetstider, studier, m.m. Som förälder kan man kombinera studier, arbete och egenföretagande på många sätt. 100% är alltid heltid, och utifrån begreppet heltid tillämpar Svalövs Montessori ett riktmärke om "maximal vistelsetid för ett enskilt barn per vecka". Riktmärket för maximalt nyttjande är 50 närvarotimmar per vecka och 46 närvaroveckor per år. Riktmärket innebär att föräldrar förutsätts samverka så att barnets vistelsetid inte överstiger 10 timmar per dag.

Maten på fritids

Fridhems Folkhögskola lagar grundskolans och förskolans mat sedan många år tillbaka. Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Svalövs Montessori tillämpar pedagogisk lunch, vilket innebär att måltiden är en lärande aktivitet. Under loven när antalet närvarande barn är färre än 50 går fritidseleverna ofta till Fridhems Folkhögskola för att äta lunch.

Utemiljön

Svalövs Montessorifritids utemiljö har särskilt utvecklats för att främja barnens lärande, utveckling och hälsa. Det finns både jämna och ojämna ytor, raka och kurviga gångar samt zoner för olika aktiviteter. Utöver Mellanskolans miljö används hela parken i planerade aktiviteter. Det förekommer ofta att de yngre barnen är ute samtidigt som de äldre är inne och tvärtom.

Hämtning och Lämning

Som förälder hämtar och lämnar du barnen genom att köra in på den särskilda parkeringsytan framför Storskolan. Du når parkeringsytan från infarten till Onsjövägen 17. Området är både skol-, arbets- och bostadsområde. Framförallt, kör väldigt försiktigt i området. Hastigheten är max 20 km/h och utmed Onsjövägen 40km/h. Eftersom det är många föräldrar som lämnar/hämtar vid ungefär samma klockslag kan det bli trångt. Gå med de yngsta till fritids när du lämnar och gör lämningsprocessen kort och så stressfri som möjligt.

Se till att ditt barn har med sig kläder, skolsaker och kontaktbok eller lapp om ditt barn ska hämtas av någon annan än er föräldrar.

Fritidspersonalen utgår alltid från registrerade tider i SchoolSoft. Större avvikelser som exempelvis ledig dag, gå en timme tidigare behöver du berätta om skriftligen till personalen. Det går bra med en lapp som barnet skall lämna in till mottagande pedagog, men bäst är att du själv följer med och träffar mottagande pedagoger och berättar vad som ska ändras. Förändringar i hemgång som bestäms samma dag har vi mycket svårt att hantera. Observera att ditt barn inte annat än i undantagsfall får stanna längre på fritids än vad som meddelats 20 dagar i förväg. Vi ser alltid helst att du själv hämtar ditt barn från fritids.

I samband med hämtning, ansvarar du som förälder för att ditt barns kapprumsplats är i ordning. Var i god tid före verksamheten stänger för dagen.

Barn som har fritids och ska med Skolbuss ledsagas till skolbussen. För att vi ska ledsaga ditt fritidsbarn till skolbuss behöver det framgå som kommentar per dag i ditt barns tider i SchoolSoft. Se "Vanliga Frågor"

Öppettider

Fritidshemmets ordinarie öppettider är vardagar 06.15-17.30, förutom studiedagar och klämdagar då vi håller stängt. Fritids stänger oftast kl.15.00 dag före röd dag eller afton. Studiedagar, klämdagar och tidiga stängningsdagar framgår av Läsårstiderna.

Under jullov och sommarlov slås förskolans och fritids verksamheter samman och personal från båda verksamheterna arbetar med alla barnen. Öppettiderna under Jullovet varierar utifrån anmält och beviljat behov. Under högsommarperioden vecka 28-31 är öppettiderna Kl. 07.00-17.00. Ansökan om plats över Jullov skall vara gjord senast 15e november och ansökan om plats över sommarperioden skall vara gjord senast 15e maj.

Det går bra att ansöka om varaktig omsorg utöver fritidshemmets ordinarie öppettider (06:00-06:15, 17:30-18:00). Ansöker gör du skriftligen till rektor för förskolan. Handläggningstiden är max 2 månader.