Välkommen att ställa ditt barn i vår kö.

 1. Läs igenom informationen.
 2. Fyll i köanmälan.
 3. Frågor? ring kansliet på 0418-404421.

Välkommen att ställa ditt barn i vår kö.

 1. Läs igenom informationen.
 2. Fyll i köanmälan.
 3. Frågor? ring kansliet på 0418-404421.

Antagning till grundskolan

grundskolan

När du ställer ditt barn i vår kö accepterar du förutsättningarna. Svalövs Montessoriskola är en fristående grundskola och fritidshem, utan vinstintresse, byggd på samarbete mellan föräldrar, anställda, elever och styrelse. Skolan leds av rektor tillika VD och operativ huvudman (skolchef). Grundskolan består av Mellanskolan och Storskolan. På Mellanskolan finns vårt fritidshem.

Vi har fem stadier jämfört den kommunala skolan. Varje stadie har två årskurser. Stadierna är F-1, 2-3, 4-5, 6-7 och 8-9. Organiseringen innebär att varje elev är först yngst och året efter, äldst, i sitt stadie. Vårt läsår är indelat i fyra tematiska perioder, två på hösten och två på våren. Fritidshemmet har en femte period, dvs sommarlovsfritids.

Eleverna i grundskolan förväntas göra det skolarbete som pedagogerna erbjuder dem. En del elever behöver lite hjälp, andra behöver mycket. En del elever behöver mycket föräldrastöd, andra behöver nästan inget alls. Med ett omfattande parlärarsystem, integrerade årskurser och ämnesblandade grupper, kan vi erbjuda möjligheter till självhjälp, uppmuntran, anpassningar och stöd.

Montessoripedagogik

Åldersblandning är en hörnsten i Montessoripedagogiken, som är mer individualiserad för att främja att barn lär sig på många olika sätt. De fyra tematiska perioderna har vi för att stimulera elevernas ansvarstagande, samarbete, konkretion och lärande med överblickbara ämnesblandade områden. Varje period har startfas, genomförandefas och avrundningsfas. Perioderna avslutas helst i upplevelse, genom att bjuda in "mottagare" av exempelvis en utställning.

Vi har vanliga ämneshomogena lektioner med genomgångar och blandade lektioner som heter arbetspass. Eleverna ingår i flera olika grupper och gruppstorlekarna varierar från 8-32. I vissa ämnen, som Matematik, är ämnesintegrationen låg.

Lärarnas roll är enligt Montessorpedagogiken att visa, instruera och handleda för att varje elev ska känna medinflytande och eget ansvar. Individualiseringen innebär att motivera eleven att självt hämta och öva in kunskap utifrån vad läraren presenterat för möjligheter. Arbetspassen är längre för att ge eleverna tid och ro att sätta sig in i uppgifter och välja själva utifrån flera olika ämnens innehåll, tills allt skolarbete är klart. Den stöttande föräldern är lika viktig som pedagogen för elevens lärande.

Fritids är indelat i de yngre F-1 och de äldre eleverna (årskurs 2 och äldre). Just för de yngsta, som börjar förskoleklassen innebär det extra trygghet att vara i samma miljö, med samma kompisar och samma vuxna oavsett om det är skoldag eller fritidshemstid. Fritidshemmet har egna teman och egna lovaktiviteter.

Vårt "högstadium", på Storskolan, börjar i årskurs sex som är betygsårskurs. Högstadieåren är en tid av frigörelse där eleverna får lära sig ta ansvar för sig själv och sina studier. Vi fokuserar mycket på studieteknik. På Storskolan använder vi mestadels digitala läromedel.

Fristående grundskola och fritidshem

Skolans ambition är ett entreprenöriellt lärande, där vi tillsammans lär eleverna att klara mer och mer, oavsett om det är kunskaper, förmågor eller socialt samspel. Vårt viktiga uppdrag med er föräldrar kräver respekt, ödmjukhet och mycket tid. Alla människor är olika, och det är bra. På Svalövs Montessori förväntar vi oss att alla accepterar olikheter och tolkar varandra väl. Vår gemensamma värdegrund vilar på tolerans, förståelse, ömsesidig respekt, gå lugnt, tala lugnt och att hjälpas åt efter bästa förmåga. Vi har olika resurser, uppdrag och roller som kompletterar varandra. Föräldrar och skola är alltså samarbetspartners för barnen ska lära för livet.

Som fristående (enskild huvudman) ansvarar rektor tillika VD för att utbildningsverksamheten följer författningarna. Genom en välutvecklad organisation hanterar vi de flesta utmaningar. Skolan sätter stort värde på inkludering och det är en utmaning att lära unga att visa hänsyn, respektera taltid och olikheter. Vår skola har samma uppdrag som den offentliga skolan, men vi har inte samma stora arsenal av resurser som den kommunala skolan, som har träningsskola, särskola, resursskola och flera skolenheter. När du placerar ditt barn i vår grundskola, behöver du vara beredd på att samarbeta med alla anställda, oavsett. Att engagera sig, med måtta, i sitt barns skolgång, är bra för barnet. 

Föreningen

Vår organisationsform är ekonomisk förening. Svalövs Montessori är ett föräldrakooperativ. Den ekonomiska föreningen ägs av föräldrar med barn i förskolan och fritidshemmet, vilket innebär att alla föräldrar har ett gemensamt ansvar i verksamheten, men också en större insyn och möjlighet att påverka. Formell påverkan på verksamheten görs på föreningsstämman, som hålls på våren.

Som förälder i vår förening förväntas du bidra på fixardagar, grillkvällar, avslutningsfika och föreningsstämma. Genom föreningen är det lätt att lära känna andra föräldrar och skapa trivsel och förståelse för andra. Tillsammans lär vi barnen för livet. Att ha skilda åsikter är naturligt, men en av huvuduppgifterna är att hålla sams, likt montessoripedagogikens fredstankar och att komma ihåg att alla föräldrar med barn på Montessori, representerar föreningen. Mer om föreningen finns att läsa på http://svalovsmontessori.se/forening/

Antagningsprocessen

Ju tidigare du ställer ditt barn i kö till grundskolan desto säkrare är du på att få en plats när antagning sker. Till förskoleklassen antas först eleverna från vår egen förskola. Därefter gäller syskonförtur och ködatum. Antagningen till höstterminen görs i slutet av januari. Störst chans att komma in i grundskolan är till årkurs F och årskurs 6. För att få ha barn på fritidshemmet måste en förälder måste vara medlem i föreningen.

Tänk på att

Det viktigaste är att ni anger när ni vill att ditt barn ska börja hos oss. Fram till antagning kan ni ändra önskad start. Avböjer ni ett antagningsbesked, åker barnet ur kön. Därför är det vettigt att vara realistisk. De som inte antas, flyttas fram ett år.

Vad händer sen?

När köanmälan lämnas in får ni ett e-postmeddelande, med de registrerade uppgifterna. Då vet ni att ni har ställt ditt barn i kö. Arbetsgången är följande:

 1. Först händer inte mycket, om det inte är så att vi har ledig plats. Därför ska du ställa ditt barn i kö så tidigt som möjligt - så får du bäst köplats när antagning görs.
 2. I januari görs huvudantagning till både förskola och grundskola. 
 3. Om barnet/eleven antas postar vi hem ett brev med rubriken "Antagningsbesked" till vårdnadshavarna.
 4. Får vi tillbaka "Antagningsbeskedet" påskrivet med accept inom den tid beskedet anger, så har ni fått plats.
 5. I maj månad bjuder vi in till informationsträff.

Besök

De som fått antagningsbesked är välkomna att besöka skolan.

Hur lång är kön?

Kön är relativt lång i de åldrar där vi har vårt huvudsakliga intag. Vi kan oftast inte svara på hur man ligger till i kön, förutom när huvudantagningen görs i januari.

Måste man bo i Svalöv för att få gå på Svalövs Montessoriskola?

Nej, vi tar in elever från andra kommuner enligt vårt kösystem.

Behöver du hjälp?

Då ska du ringa till vårt kansli på telefon 0418-404421.

Har du fler frågor?

Hittar du inte det du söker här på hemsidan, då ska du ringa till skolans rektor, telefon 0418-404424 eller skriv e-post rektor@svalovsmontessori.se

 

Uppdaterad: den 22 juli 2022.