För ditt barns bästa framtid

de säger: - "Där hade jag det riktigt bra."

Berätta mer eller mindre

Stora skolan för årskurs 6-7 och 8-9

Lokala kursplaner på Svalövs Montessori

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap."

Vår Tonvikt

Genom Montessoripedagogiken, som är en handledande lärstil - stimulerar vi elevernas nyfikenhet. Grunden i att "Hjälp mig lära mig själv" är att skapa motivation. Detta gör vi genom erkännande, beröm och genom att organisera vår lärmiljö så att den främjar kreativ frihet. Ur läroplanen fäster vi särskild stor vikt vid följande punkter:

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Läroplanens utformning (Lgr11) för grundskolan

Läroplanen är indelad i två kapitel; Kapitel 1: skolans värdegrund och uppdrag, samt Kapitel 2: Övegripande mål och riktlinjer. Ingressen ovan kommer från kapitel 1 ur läroplanen, eftersom vi fäster stor tilltro till elevernas inneboende förmågor. Utöver detta anger man fyra övergripande perspektiv, historiskt, internationellt, etiskt och miljö. Skolans huvuduppdrag är att främja lärande, där olika aspekter på kunskap är viktiga - eftersom kunskap inte är ett entydigt begrepp. "Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra."

Övergripande mål och riktlinjer

Lgr11 anger följande rubriker som mål och riktlinjer; Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skola och Hem, Övergång och samverkan, Skolan och omvärlden, Bedömning och Betyg, samt Rektorns ansvar. Våra kursplaner fokuserar på målen Kunskaper samt Bedömning och betyg. Där kursplanerna återkopplar från de nationella kursplanernas rubriksättning; Syfte, Centralt Innehåll och Kunskapskrav.

Skollagens utvecklingsmål, 3 Kap 3 §

Ytterligare en punkt vi anser vara av yttersta vikt är skollagens 3e paragraf i 3e kapitlet, som säger följande: att alla elever ska stimuleras att utvecklas så långt som möjligt och att elever som lätt når de mål som ska uppnås, även ska stimuleras att nå längre i sin kunskapsjakt.

Tematisk undervisning

De lokala kursplanerna är indelade i nivåer, och anger dessutom om ämnet undervisas som enskilt äme eller tematiskt. Vi använder oss i huvudsak av tematisk undervisning som är ämnesövergripande. Temaperioderna är indelade så att de rullar vart annat år. En viktig aspekt av lärande, är att det alltid finns mer att lära. Repetition och fördjupning är naturliga delar.

Arbetsområden

Vi använder oss av specificerade Arbetsområden. Det är koncentrerad information om innehåll och vad som ska göras, när det ska göras, varför, hur, och hur arbetsområdet avslutas, samt hur kunskaperna bedöms. Inom ett tema kan det finnas flera arbetsområden att välja mellan då arbetsområdet ska matcha varje elevs kunskapsnivå.

Summativ och formativ bedömning

Till varje lokal kursplan hör såväl en summativ kunskapsmässig som en formativ bedömning. Bedömningen är indelad i samma steg som kursplanen, och i samma stigande progression som de nationella kunskapskraven är utformade. Det betyder att bedömningen möjliggör en snabb och lättförståelig lägesbedömning med en naturlig koppling för vad som är nästa steg i kunskapsjakten. Varje ämnesbedömning har dessutom ett framåtsyftande skriftligt omdöme.

Just nu söker vi sponsorer till vår utemiljö vid Onsjöskolan. Är du intresserad, läs mer här.